Introduksjonskurs i longitudinelle analyser

Apr.30
09:00
Introduksjon i ulike analysealternativ/modeller slik som ANOVA repeterte målinger, ANCOVA, vekstkurvmodeller, cross-lagged panel modeller, latent endringsskåremodeller og Growth mixture modeller.

Det er mange fordeler med å analysere longitudinelle data fremfor tversnittdata. Longitudinelle data gir oss mulighet til å følge de samme individene eller gruppene over tid og kan gi oss en deskriptiv beskrivelse av utvikling og endring på relevante utfallsvariabler. Under gunstige betingelser kan longitudinelle data også gi oss et bedre innblikk i årsak-virkning mellom ulike fenomen. Stilt ovenfor longitudinelle data kan det imidlertid være vanskelig å velge hvilken analyse en skal benytte. Det finnes et overveldende antall analysealternativ og det er mange av oss som føler seg både usikker og forvirret for hvilken metode en bør benytte.

Kurset vil gi en introduksjon i ulike analysealternativ/modeller slik som ANOVA repeterte målinger, ANCOVA, vekstkurvmodeller, cross-lagged panel modeller, latent endringsskåremodeller og Growth mixture modeller. Fokuset vil være på å øke forståelsen av hva de enkelte modellene kan fortelle oss om stabilitet/endring og hva de ikke kan fortelle oss noe om. Modellene har alle sine styrker og svakheter. Hva en bør velge avhenger blant annet på om en ønsker å studere absolutt eller relativ stabilitet/endring, gi en ren deskriptiv beskrivelse versus belyse kausalitet, eller om en ønsker å belyse forandring innen eller mellom individer.

Målgruppe: Målgruppen for kurset er PhD-stipendiater, forskere, statistikere og deg som arbeider med registre.

Tid og sted: Tirsdag 30. april 2019, kl. 09.00-15.00. Bikuben konferansesenter, Haukeland Universitetssykehus.

Kyrre Breivik er foreleser på kurset. Kyrre Breivik er forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE, og har en bistilling på Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE. Han har lang erfaring med å bruke avanserte statistiske metoder som Item Response Theory (IRT), Structural Equation Modeling (SEM) og Flernivåanalyser. Breivik har holdt flere kurs i bruken av slike metoder.

Påmelding til kjersti.oterhals@helse-bergen.no (merk emnefelt med "Påmelding kurs i longitudinelle analyser").  Ingen kursavgift, påmeldingsfrist 15. april 2019. NB: Gi opplysning om eventuelle diettbehov til lunsjen.

Lokasjon