Workshop i analyse av longitudinelle data

okt.21
Sett av datoen til workshop i analyse av longitudinelle data. Kurset er en oppfølging av introduksjonskurset holdt i april 2019, og fokuserer på praktiske øvelser og arbeid med egne data.

Det er mange fordeler med å analysere longitudinelle data fremfor tversnittdata. Longitudinelle data gir oss mulighet til å følge de samme individene eller gruppene over tid og kan gi oss en deskriptiv beskrivelse av utvikling og endring på relevante utfallsvariabler. Under gunstige betingelser kan longitudinelle data også gi oss et bedre innblikk i årsak-virkning mellom ulike fenomen. Stilt ovenfor longitudinelle data kan det imidlertid være vanskelig å velge hvilken analyse en skal benytte. Det finnes et overveldende antall analysealternativ og det er mange av oss som føler seg både usikker og forvirret for hvilken metode en bør benytte. 

I  introduksjonskurset ble ulike analysealternativ/modeller presentert. I denne workshopen fokuseres det på anvendt bruk av disse modellene, og deltakerne vil ha mulighet til å bruke egne data. Bistand til tolkning av resultatene fra analysene vil stå sentralt. 

Tid: Mandag 21. oktober 2019, kl 09-15

Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland Universitetssykehus

Kyrre Breivik er foreleser på kurset. Kyrre Breivik er forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE, og har en bistilling på Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE. Han har lang erfaring med å bruke avanserte statistiske metoder som Item Response Theory (IRT), Structural Equation Modeling (SEM) og Flernivåanalyser. Breivik har holdt flere kurs i bruken av slike metoder.

Maks antall deltakere er 20 personer. Det er ingen deltakeravgift. 

Påmelding til Kjersti.Oterhals@helse-bergen.no.

En mer detaljert beskrivelse av programmet kommer. 

Lokasjon