Registernytt

Registernytt

Overgang til interaktiv presentasjon av resultater

For å forenkle registrenes publisering av resultater på nett jobbes det med en interaktiv resultatportal for alle registre.

Årsrapportmalen for 2017 er klar

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2017, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Snart trer de nye personvernreglene i kraft

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i løpet av juli 2018. Servicemiljøet vil bistå registrene i å håndtere eventuelle utfordringer som følge av den nye lovgivningen.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Behandler ikke søknader om nasjonal status

Inntil videre vil ikke det ikke gis nasjonal status til kvalitetsregistre som søker om dette. Bakgrunnen er at systemet for faglig og økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning

Mal for innlevering av årsrapport for 2016

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2016, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Nasjonale registre skal vurderes av ekspertgruppen hvert tiende år

Formålet er å følge opp de registrene som allerede har nasjonal status for å kvalitetssikre at registeret utvikler seg i riktig retning.

Jacob Anhøy

Ny giv i arbeidet med kvalitetsforbedring

Hele 36 nasjonale medisinske kvalitetsregistre var representert på rundbordskonferansen “Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid» torsdag 23.mars.

Irene Kingswick

Stort engasjement fra brukerorganisasjonene

Onsdag 8.mars møttes rundt 80 representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner, nasjonale kvalitetsregistre og helsemyndigheter for å diskutere om det er behov for flere medisinske kvalitetsregistre i den norske helsetjenesten.