Arkiv: 2015

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Vet ikke om barn med kreft får senskader

Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet. Men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Fortsatt bedret overlevelse for lungekreftpasienter

Stadig flere overlever lungekreft, selv om dette er en av våre aller mest dødelige kreftformer. Særlig for kvinner har sannsynligheten for å overleve fem år blitt større. Nå overlever 18,8 posent, mot 14,1 prosent for ti år siden.

Synkende dødelighet av prostatakreft

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Økning i føflekkreft

Føflekkreft øker mest i Norge

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.

Fagsenter for pasientrapporterte data etableres i Bergen

Helse og Omsorgsdepartementet kom i januar 2015 med sin endelige vurdering av ansvarsforholdene med hensyn til en veiledningstjeneste for bruk av pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre.