Arkiv: juni 2017

Nasjonalt servicemiljø ønsker alle en god sommer

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Mal for innlevering av årsrapport for 2016

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2016, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Får eldre i Norge likeverdige helsetjenester?

I juni lanserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) et nytt helseatlas som analyserer helsetjenester gitt til eldre. Atlaset viser at det er geografiske forskjeller i bruk av helsetjenester til den eldre befolkningen i landet.