Arkiv: 2017

Bent Høie, 14.november 2016

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseministeren kommer for å åpne arrangementet.

Nasjonalt servicemiljø ønsker alle en god sommer

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Mal for innlevering av årsrapport for 2016

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2016, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Får eldre i Norge likeverdige helsetjenester?

I juni lanserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) et nytt helseatlas som analyserer helsetjenester gitt til eldre. Atlaset viser at det er geografiske forskjeller i bruk av helsetjenester til den eldre befolkningen i landet.

Nasjonale registre skal vurderes av ekspertgruppen hvert tiende år

Formålet er å følge opp de registrene som allerede har nasjonal status for å kvalitetssikre at registeret utvikler seg i riktig retning.

Publisering av resultater 2016

Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24.-26.april

Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene under kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får dem tilsendt.

Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.