Årsrapportmalen for 2018 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2019. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Mal for årsrapport 2018 for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er nå klar. Frist for registrene å sende inn årsrapport er 1. oktober 2019.

Den nye årsrapportmalen har noen endringer fra fjorårets mal. Det er viktig at registrene benytter malen i lenken under for årsrapport ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Bestilling tilknyttet publisering av resultater på nett vil komme før påske. 

Oversikt over de viktigste endringene finner du her

Kapittel 2: 

- Informasjon rundt hjemmelsgrunnlag er endret som følge av GDPR
- Det bes om mer detaljert informasjon om fagrådets sammensetning.
- Det er satt inn et pkt 2.1.3 om analyser som belyser registerets formål

Kapittel 3: 

For å ivareta at de viktigste analyser kommer først i kapittelet er det satt inn to underkapitler; 
•    3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM
•    3.2: Andre analyser

Kapittel 5: 

Tydeliggjøring av hvilke dimensjoner av datakvalitet det skal rapporteres på i introduksjon av kapittelet og i punkt 5.7. 

Kapittel 6: 

Presisering av tekst under punkt 6.2 og delkapitler som omhandler pasientrettet kvalitetsforbedring (6.7-6.9).

Kapittel 7: 

Presiseringer i veiledningstekst under punkt 7.1 og 7.4.

Kapittel 8:     

Presisering under punkt 8.2 med antall utleveringer og rapportering av publikasjoner de siste 2 år. 

Kapittel 9: 

Oppdatering av punkter for forbedring og presisering av at plan gjelder for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra nåværende stadium ble oppnådd

Lenker til årsrapportmal

Ny stadieinndeling fra 2019

I 2020 vil et revidert stadieinndelingssystem tas i bruk. Dette vil ikke ha konsekvenser for årets innlevering av årsrapport, men det vil få konsekvenser for registerarbeid i 2019. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av kort tid.