Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2017

Image
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Registrenes stadium vurderes i henhold til et etablert stadieinndelingssystem der registrene vurderes etter kriterier i stadiene 1-4. Økende stadium representerer økende funksjonsnivå, hvor oppfyllelse av kravene på stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status. I tillegg gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift.

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre.

Årsrapporter fra 51 av de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. (Ett av de nasjonale registrene leverte ikke årsrapport for 2017, og ett annet hadde ikke inkludert resultater i årsrapporten og ble derfor ikke vurdert).

Vurderingen av årsrapportene for 2017 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2016 til sammenlikning):

Stadium

Resultat årsrapport 2016

Resultat årsrapport 2017

1

9

6

2

31

32

3

9

9

4

2

4

Norsk hjerneslagregister, Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte, Norsk hjerteinfarktregister og Norsk kvinnelig inkontinensregister ble vurdert til å oppfylle alle kriterier i stadium 4. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4 er økende.

Førtifire registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Syv registre gikk opp ett eller flere nivå.

En stadig lavere andel av de nasjonale kvalitetsregistrene befinner seg i stadium 1, og som tidligere, befinner hovedtyngden av registrene seg i stadium 2. For noen registre er manglende nasjonal oppslutning og dekningsgrad/kompletthet fortsatt et hovedproblem.

Stadium 2 rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått nasjonal status, til registre som over flere år har oppfylt alle krav i stadium 2 og kun mangler PROMs for å oppfylle alle krav til stadium 3 eller 4. Også krav om å bruke registeret i forbedringsarbeid begrenser noen registre i å nå stadium 3. For stadium 4 er det å kunne dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsstudier, å kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis og at registrerende enheter skal ha tilgang til oppdaterte (on-line) resultater som er de største utfordringene for registrene å nå.