Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2019

Image

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Registrenes stadium vurderes i henhold til et etablert stadieinndelingssystem i tall (1-4). Fra i år er det innført en nivå-dimensjon i tillegg. Det reviderte stadieinndelingssystemet bygger på de to komponentene «kvalitetsforbedringsarbeid» (nivå A, B og C) og «registerfunksjonalitet» (stadium 1-4). I det nye stadieinndelingssystemet vil altså «registerfunksjonalitet», som tidligere, graderes i 4 stadier, mens registrenes rapportering på bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid graderes i 3 nivåer. I tillegg gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift.

Les mer om stadieinndelingssystemet her 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. Årsrapporter fra de 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. 

Alle årsrapporter for 2019 finner du her

Vurderingen av årsrapportene for 2019 ga følgende resultat for stadieinndeling:

Stadium

4A

4B

4C

3A

3B

3C

2A

2B

2C

1A

1B

1C

Antall

6

0

0

17

12

0

4

3

6

0

1

2

To nye registre nådde stadium 4, og det er nå totalt seks registre som har høyeste stadium og nivå; Norsk hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk karkirurgisk register, Norsk hjertesvikt register, Norsk kvinnelig inkontinensregister og Norsk ryggmargsskaderegister. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4 er økende.

Tjuetre registre ble vurdert til samme stadium som i fjor, mens 24 registre gikk opp ett eller flere nivå. Totalt 19 av disse gikk opp fra stadium 2. Fire registre gikk ned ett stadium, men alle disse er på nivå A og kan vise til resultater av kvalitetsforbedringsarbeid. 

For mer informasjon om Ekspertgruppens vurdering av registrenes årsrapporter, se rapport her:

Registerstadium 2013 - 2019

Nr.

Register

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Norsk hjerneslagregister

3

3

4

4

4

4

4A

2

Norsk hjerteinfarktregister

2

2

2

2

4

4

4A

3

Norsk karkirurgisk register

2

2

2

2

2

4

4A

4

Norsk Hjertkirurgiregister

2

2

2

2

2

2

3B

5

Norsk hjertesviktregister

1

1

1

2

2

3

4A

6

Nasjonalt register for invasiv kardiologi

1

2

1

2

2

2

3A

7

Norsk hjertestansregister

1

2

2

2

2

2

3A

8

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge

na

na

1

1

1

1

2C

9

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

2

2

2

2

2

2

3B

10

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

2

2

2

2

2

2

3B

11

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

2

2

2

2

2

2

3B

12

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

2

2

2

2

2

2

3A

13

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

2

2

2

2

2

2

3B

14

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

2

2

2

2

2

2

3A

15

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

2

2

2

2

2

2

3B

16

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

2

2

2

2

2

2

3A

17

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

1

2

2

3

3

3

3B

18

Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

3

3

3

3

3

4

3A

19

Norsk diabetesregister for voksne

1

1

1

1

2

1

3A

20

Cerebral pareseregisteret i Norge

3

3

3

3

3

4

3A

21

Norsk MS-register og biobank

2

3

2

2

2

2

3A

22

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

2

2

2

1

2

2

2C

23

Norsk Parkinsonregister og biobank (nystart 2016)

na

na

na

1

1

1

1C

24

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

1

1

1

2

2

2

3B

25

Nasjonalt Register for Leddproteser

2

3

2

2

2

2

3A

26

Nasjonalt Hoftebruddregister

2

3

3

3

3

3

3A

27

Nasjonalt Korsbåndregister

3

3

3

3

3

3

3A

28

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

3

2

3

3

3

3

3B

29

Nasjonalt Barnehofteregister

na

na

2

2

2

2

2C

30

Gastronet

2

3

2

2

2

2

2B

31

Norsk register for analinkontinens

1

1

1

2

2

2

3A

32

Norsk Register for Gastrokirurgi

na

na

2

2

2

2

3A

33

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

na

na

1

2

2

2

2A

34

Norsk gynekologisk endoskopiregister

2

2

2

2

2

2

3A

35

Norsk kvinnelig inkontinensregister

3

3

3

3

4

4

4A

36

Norsk Nyreregister

3

2

2

2

2

2

3B

37

Norsk intensivregister

2

2

1

1

2

2

3B

38

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

2

2

2

2

2

2

2A

39

Nasjonalt traumeregister

1

1

2

2

2

2

3B

40

Norsk ryggmargsskaderegister

2

3

3

3

3

3

4A

41

Norsk nakke- og ryggregister

1

1

1

2

2

2

2B

42

Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer

2

1

1

2

3

3

2A

43

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

1

1

1

1

1

2

2B

44

Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas (nystart 2016)

na

na

1

1

1

2

2C

45

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

na

na

na

ingen data

2

2

2A

46

Nordisk register for hidradenitis suppurativa

1

1

1

2

2

2

2C

47

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser

na

na

1

1

1

1

2C

48

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS

     

1

1C

49

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

3

3

3

4

4

4

3A

50

Norsk porfyriregister

2

2

2

3

3

3

3A

51

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

1

1

1

1

1

1

1B