Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2021

Image
vurdering

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Registrenes stadium vurderes i henhold til et etablert stadieinndelingssystem som bygger på de to komponentene «kvalitetsforbedringsarbeid» (nivå A, B og C) og «registerfunksjonalitet» (stadium 1-4).  I tillegg gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift.

Les mer om stadieinndelingssystemet her 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. Årsrapporter fra de 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. 

Alle årsrapporter for 2021 finner du her

Vurderingen av årsrapportene for 2021 ga følgende resultat for stadieinndeling og nivå:

Stadium4A4B4C3A3B3C2A2B2C1A1B1C
Antall12401751155011

Tre nye registre nådde stadium 4A, og det er nå totalt 12 registre som har høyeste stadium og nivå; Norsk hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk karkirurgisk register, Norsk hjertesvikt register, Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes, Nasjonalt kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese, Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Norsk kvinnelig inkontinensregister og Norsk ryggmargsskaderegister. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4A fortsatt er økende.

Totalt 15 kvalitetsregistre økte i stadium og/eller nivå, mens 3 registre gikk ned i stadium og/eller nivå. For mer informasjon om Ekspertgruppens vurdering av registrenes årsrapporter, se rapport her:

Registerstadium 2013 – 2021

Nr.Register201320142015201620172018201920202021
1Norsk hjerneslagregister3344444A4A4A
2Norsk hjerteinfarktregister2222444A4A4A
3Norsk karkirurgisk register2222244A4A4A
4Norsk Hjertkirurgiregister2222223B3B4B
5Norsk hjertesviktregister1112234A4A4A
6Nasjonalt register for invasiv kardiologi1212223A3A3B
7Norsk hjertestansregister1222223A3A3B
8Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norgenana11112C2C3C
9Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft2222223B 3A3A
10Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft2222223B4A4A
11Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft2222223B3A3B
12Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft2222223A4A4A
13Nasjonalt kvalitetsregister for melanom2222223B3A3A
14Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft2222223A3B3A
15Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft2222223B3A3A
16Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier2222223A3A3A
17Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon1223333B3B4B
18Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes3333343A3A4A
19Norsk diabetesregister for voksne1111213A3A4B
20Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)3333343A4A4A
21Norsk MS-register og biobank2322223A3B3A
22Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer2221222C2C2C
23Norsk Parkinsonregister og biobank (nystart 2016)nanana1111C1C2C
24Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog1112223B3B3A
25Nasjonalt Register for Leddproteser2322223A3A4A
26Nasjonalt Hoftebruddregister2333333A3A3A
27Nasjonalt Korsbåndregister3333333A3A3A
28Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi3233333B3B4A
29Nasjonalt Barnehofteregisternana22222C2B2B
30Gastronet2322222B2B2B
31Norsk register for analinkontinens1112223A3A3A
32Norsk Register for Gastrokirurginana22223A3A3A
33Norsk kvalitetsregister for fedmekirurginana12222A3A3A
34Norsk gynekologisk endoskopiregister2222223A3A3A
35Norsk kvinnelig inkontinensregister3333444A4A4A
36Norsk Nyreregister3222223B1B1B
37Norsk intensiv og pandemiregister2211223B4B4B
38Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister2222222A2B2B
39Nasjonalt traumeregister1122223B2B3B
40Norsk ryggmargsskaderegister2333334A4A4A
41Norsk nakke- og ryggregister1112222B2B3A
42Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer2112332A2A2A
43Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer1111122B3B3B
44Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas (nystart 2016)nana11122C2C2B
45Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteretnananaingen data222A3A3A
46Nordisk register for hidradenitis suppurativa1112222C2C2C
47Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelsernana11112C2C2C
48Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS11C1C2C
49Norsk kvalitetsregister for hiv11Ikke nasj.Ikke nasj.Ikke nasj.1C
50Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte3334443A3A3A
51Norsk porfyriregister2223333A3A3A
52Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling1111111B2B2B