Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

Colourbox
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Ekspertgruppens behandling av årsrapporter fra 2015

Registrenes stadium vurderes i henhold til det etablerte stadieinndelingssystemet. Her scores registrene etter fastsatte kriterier fra stadium 1 til 4 med økende funksjonsnivå. I tillegg gir Ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift. Alle vurderinger skjer på grunnlag av innlevert årsrapport.

Årets gjennomgang var Ekspertgruppens tredje i rekken og ble gjennomført i fellesskap i løpet av to dager. Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. To av de resterende nasjonale registrene (Norsk parkinsonregister og Norsk kvalitetsregister ØNH-tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke årsrapport for 2015. Norsk register for døvblinde hadde ikke sendt inn årsrapport for 2015.

Oppsummering av vurderingen

For noen registre er manglende nasjonal oppslutning, dekningsgrad/kompletthet og representativitet fortsatt et hovedproblem. Det foreligger utfordringer med hensyn til å beregne dekningsgrad for en del av registrene som har en organisatorisk tjenesteenhet eller -funksjon som inklusjonskriterium

Vurderingen av årsrapportene for 2015 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2014 til sammenlikning):

Stadium
Resultat årsrapport 2014
Resultat årsrapport 2015
1
13
17
2
22
25
3
11 
8
4
0
1

Norsk hjerneslagregisteret ble som første register vurdert til å oppfylle alle kriterier i stadium 4. Seks andre registre mangler kun å oppfylle ett siste kriterium før de når stadium 4.

Seks registre ble vurdert for første gang. Fire av disse ble vurdert til å være i Stadium 1 (Nasjonalt register for ablasjonsbehandling, Norsk vaskulittregister, Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser og Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi), og to i stadium 2 (Norsk register for gastrokirurgi, Nasjonalt barnehofteregister).

36 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå (Norsk hjerneslagregister, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Nasjonalt traumeregister) og fem registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor (NORIC, Norsk MS-register og biobank, Nasjonalt register for leddproteser, Gastronet, Norsk Intensivregister). Mer informasjon om bakgrunnen for vurderingene finner du i rapporten.