Endring i Helsedirektoratets veileder for kvalitetsregistre

Image
Helsedirektoratet har endret veilederen for medisinske kvalitetsregistre. Endringen innebærer at registre som ikke oppfyller kravene kan miste sin nasjonale status.

Helsedirektoratet har gjort endringer i sin veileder. De har nå inkludert informasjon om prosessen med at nasjonale kvalitetsregistre kan miste sin nasjonale status. I veilederen for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre er derfor et avsnitt fjernet og to nye satt inn. I siste avsnitt under punkt 3.5. som du kan se lengre ned i artikkelen, er prosessen ved endring av status beskrevet.

3.5 Endring av status for medisinske kvalitetsregistre

Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering skal gi en vurdering av hvorvidt de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene fungerer eter sitt formål og i tråd med kravene til drift og rapportering.

Et spørsmål om eventuell avvikling av nasjonal status kan reises ved at kriteriene som lå til grunn for opprettelsen, ikke lenger er til stede, eller at det ikke har lykkes å utvikle registeret i henhold til stadieinndelingssystemet. Det skal fremkomme av vurderingen hvilke punkter som er mangelfulle og om det anses aktuelt med endring i status for registeret.

Varsel

Dersom Ekspertgruppen finner at et register over tid har manglende utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon (kfr stadium 4), anbefaler Ekspertgruppen overfor Interregional styringsgruppe at det utstedes et Varsel. Et Varsel består av Ekspertgruppens vurdering av status for det aktuelle registeret og begrunnelsen for av Varsel anbefales utstedt. Videre gis det en konkret beskrivelse av hvilke forhold som må forbedres for å oppnå eller opprettholde god kvalitet og funksjon, og tidsfrist for dokumentasjon av resultatet. Dersom Interregional styringsgruppe er enig i Ekspertgruppens vurdering, utstedes et Varsel formelt overfor registerledelse, databehandlingsansvarlig og ansvarlig RHF med kopi til Helsedirektoratet.

Melding

Dersom de forholdene som Ekspertgruppen har påpekt i avgitt Varsel ikke viser seg utbedret innen oppgitt tidsfrist (feks ved neste årlige gjennomgang), anbefaler Ekspertgruppen overfor Interregional styringsgruppe at det utstedes en Melding til Helsedirektoratet. En slik Melding innebærer at Interregional styringsgruppe oversender Ekspertgruppens vurdering av manglende utvikling eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon i det aktuelle registeret til Helsedirektoratet og anbefaler Helsedirektoratet å gjøre en endring slik at registeret mister sin nasjonale status. Registerledelse, databehandlingsansvarlig HF og ansvarlig RHF holdes informert og får kopi av meldingen.

Her finner du hele veilederen.