Får eldre i Norge likeverdige helsetjenester?

Image
I juni lanserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) et nytt helseatlas som analyserer helsetjenester gitt til eldre. Atlaset viser at det er geografiske forskjeller i bruk av helsetjenester til den eldre befolkningen i landet.

Eldrehelseatlas for Norge, 2013-2015 har blitt til i et samarbeid mellom SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering og en bredt sammensatt referansegruppe. I tillegg til data fra Norsk Pasientregister inneholder atlaset også data fra flere nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Avdekker forskjeller

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted. Atlaset baserer seg i hovedsak på data fra Norsk Pasientregister og beskriver helsetjenester gitt til eldre fra 75 år for perioden fra 2013 til 2015.

Analysene avdekker uberettiget variasjon for flere viktige helsetjenester og har dermed relevans både for helsepolitikere, helseledere og klinikere.

Innblikk i fremtidens eldrebølge

Eldrehelseatlaset dokumenterer også når og hvordan den ventede eldrebølgen vil slå inn, og viser hvordan denne vil arte seg ulikt i ulike opptaksområder, og for ulike spesialiteter og tjenester.

For noen helsetjenester er det også sett på om alder blir brukt som prioriteringskriterium, tross målsettingen om det motsatte.