Insentivordning for medisinske kvalitetsregistre

Image
Insentivordningen for medisinske kvalitetsregistre er en prøveordning som startet 01.01.19 for å utrede hvordan økonomiske insentiver kan øke dekningsgraden for registrene.

Helsedirektoratet valgte ut 12 nasjonale kvalitetsregistre til en toårig prøveperiode hvor et beløp blir holdt tilbake, for så å fordeles ut til RHFene ved et fast kronebeløp per registrerte pasient per år i de utvalgte kvalitetsregistrene. 

I forbindelse med denne prøveordningen ble det opprettet 12 nye særkoder, en for hvert av kvalitetsregistrene som ble inkludert i prøveordningen. For å unngå at ordningen får utilsiktede konsekvenser i form av inkomplette registreringer, har Nasjonalt servicemiljø laget en plan for oppfølging av registrene i prøveordningen ved å monitorere kompletthet av opplysningene i registrene.
 
Da et av de nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, som var inkludert i insentivordningen fra start, mistet nasjonal status i 2019, ble Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi inkludert som det 12. registeret i insentivordningen fra 01.01.20.
 
Oversikt over særkoder for de enkelte kvalitetsregistre gjeldende fra 01.01.20:

Særkoder

Medisinsk kvalitetsregister

B0030

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

B0031

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

B0032

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

B0034

Norsk diabetesregister for voksne

B0035

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten

B0036

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

B0037

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

B0038

Nasjonalt barnehofteregister

B0039

Norsk hjertesviktregister

B0040

Gastronet

B0041

Norsk gynekologisk endoskopiregister

B0043

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

Status per 2. tertial 2019
Et beløp på 26 millioner kroner i ISF blir holdt tilbake, for så å fordeles ut til RHF-ene ved et fast kronebeløp, omtrent 200,- kroner, per registrering i det enkelte registeret.

Resultatene viser at sykehusene har begynt å bruke særkodene som skal rapporteres til NPR om registrering i de medisinske kvalitetsregistrene. Det er en økning i rapporteringen av særkoder til NPR i løpet av det siste året, men det er fortsatt et stort ubenyttet potensiale da tall for 2. tertial viser at bruk av de ny kodene tilsvarende en tilbakebetaling på i overkant av 8 millioner.