Inspirerende PROM-konferanse i Bergen

Dr Caroline Terwee fra Nederland var hovedforeleser på PROM-konferansen.
PROM-konferansen i Bergen i slutten av mai bød på mange gode innlegg fra de ulike foredragsholderne. Fokus for konferansen var pasientrapporterte data (PROM) - analyse og bruk i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis Gikk du glipp av konferansen finner du alle presentasjoner her.

Dr Caroline Terwee fra Nederland var hovedforeleser. Hun er grunnleggeren av the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) initiative og president i Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Health Organization. Hennes tema var: “How COSMIN can help you select high quality outcome
measurement instruments for your research and clinical practice.” I Terwees presentasjon er det mange nyttige lenker som kan hjelpe deg til å finne gode validerte spørreskjema til ulike pasientgrupper. 

Pasientrapporterte data i de medisinske kvalitetsregistrene er viktig for å få belyst ulike felt, problematikk, sykdommer og utfordringer fra pasientens perspektiv. PROM gir nødvendig og verdifull informasjon, og er med å utvikle kunnskap og forståelse både i forhold til spesifikk behandling og det generelle helsetilbudet i Norge. Alle disse faktorene ble belyst under årets PROM-konferanse, mener rådgiver i brukerorganisasjonen ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser, Linn Bæra som også selv holdt foredrag under konferansen. 

Foto: 
Vibeke Lund Pettersen
Linn Bæra er rådgiver i brukarorganisasjonen ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser

Bæra, som er leder for Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data, hadde i tillegg som oppgave å oppsummere dagen mot slutten av arrangementet. Hun trakk frem flere punkter hun mener er viktig for en bærekraftig utvikling på PROM-feltet i fremtiden. 

- Innhenting og bruk av PROM må være systematisk, brukervennlig og tilgjengelig - både med tanke på registrering og tilbakemelding. Dataene må være meningsfulle og nyttige både for pasient, pårørende og klinikerne. PROM må anerkjennes som en viktig og nødvendig kunnskapskilde for å skape treffsikkerhet og økt forståelse i helsetjenesten - både i klinikk og på systemnivå. Og sist, men ikke minst, må pasientrapporterte data ha sammenheng. Både mellom registrene, ulike nivåer i helsetjenesten og på tvers av avdelinger slik at man kan dele og bruke analyser og resultater for å utvikle helsetilbudet, sier Bæra. 

Alle foredrag og presentasjoner

How COSMIN can help you select high quality outcome measurement instruments for your research and clinical practice

Caroline B Terwee

Associate professor of Measurement at the ­Department of Epidemiology and Biostatistics of the VU University Medical Center, Amsterdam, Netherlands.

Analysing patient-reported outcomes data

Heather Allore

Professor i biostatistikk ved Yale University, USA.

 

Barn og unge med diabetes- Hvordan har de det? PROM i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

 

Dag Helge Frøisland

Seksjonsoverlege på nyfødtintensiv og ansvarlig for endokrinologi på barnepoliklinikken, Lillehammer sykehus

Kvalitetsforbedring - med pasienten i fokus. NORSPIS

 

Linn Bæra

Rådgiver i brukarorganisasjonen ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser

 

PROM-data frå Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Stein Håkon Låstad Lygre

Biostatistiker, Yrkesmedisinsk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Haukeland universitetssjukehus.

Ortopedkirurgiske PROM i forskning og klinisk praksis

Aksel Paulsen

Lege, PhD ved ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus og PROM ansvarlig for Frakturregisteret i Helse Vest.

 

Bruk av pasientrapporterte data i oppfølgningen av pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom, GoTreatIT

Bjørg Tilde Svanes Fevang

Overlege på Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetsjukehus, leiar for Norsk kvalitetsregister for ­artrittsjukdommar (NorArtritt) og professor ved Universitetet i Bergen.

Erfaringer med elektronisk datafangst, Pilotprosjekt i Hjerteinfarktregisteret

John Petter Skjetne

produktansvarleg for Medisinske Registrerings­system (MRS) og felles Promsløsning Helse Midt-Norge ­(HEMIT).

 

Utvikling og bruk av PREM skjema i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Hilde Karin Hestad Iversen

seniorforskar i Område for helsetenester, Forsking og analyse av helsetenesta i Folkehelseinstituttet.