Intra-rater reliabilitet, relevans og økt dekningsgrad for PROM-skjema

Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregisteret

Tonsilleregisteret gjennomførte i 2020 en datakvalitetsstudie av det elektroniske spørreskjema som pasienter/pårørende svarer på 30 dager etter operasjonen (PROM).

Studien bestod av tre deler, der første del ble utført ved at pasientene/pårørende fikk stilt de samme spørsmålene på telefon en uke etter at de hadde svart elektronisk på spørreskjemaet. Utvalget i del 2 var pasient/pårørende fra del 1 som hadde komplikasjoner. Disse fikk stilt tilleggsspørsmål, utover ordinært spørreskjema. I del 3 fikk de som ikke hadde svart på det elektroniske spørreskjemaet i februar 2020 tilsendt samme skjema i papirversjon, sammen med noen tilleggsspørsmål.

Hovedhensikten med dette prosjektet var å undersøke om det som blir registrert i kvalitetsregisteret faktisk samsvarer med det som pasient/pårørende oppgir muntlig per telefon.

Tilleggsspørsmål ble stilt for å belyse behov for forbedringspotensialet til eksisterende skjema. Det var også ønskelig å se på eventuelle årsaker til manglende besvarelse.

Resultatene i del 1 er presentert ved deskriptiv statistikk og observert enighet. Denne studien viser at det er høyt samsvar mellom innsamlede data i prosjektet og svarene på det elektroniske spørreskjemaet. Alle 13 spørsmålene- med to unntak- er vurdert til å ha nesten perfekt samsvar. De to unntakene kommer i kategorien betydelig samsvar.

I del 2, hvor pasientene fikk tilleggsspørsmål, viser resultatene at det elektroniske spørreskjemaet kan endres/forbedres ved bruk av hjelpetekst, tilleggsspørsmål og/eller svaralternativ.

Resultat fra del 3 viser at det er varierende årsaker til manglende besvarelse på det elektroniske spørreskjemaet. Mange vil hevde at de som svarer på 30-dagers spørreskjema har mer komplikasjoner enn de som ikke svarer. Vår studie viser derimot at de som i utgangspunktet har unnlatt å svare, har like mange komplikasjoner som de som svarer på spørreskjema. Til tross for at ikke alle svarer, tyder dette på at svarene vi får fra registeret representerer pasientgruppen.