Kunnskapsformidling og kompetansespredning via erfaringsdeling – seminar om kvalitetsforbedring

Image
Shutterstock
Faggruppen for kvalitetsforbedring i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et halvdags seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021. Seminaret var digitalt, og hadde 61 deltagere som i hovedsak representerte medisinske kvalitetsregistre, kliniske fagmiljø, kompetansetjenester og servicemiljøet i regionene.

Programmet for dagen startet med at de to kvalitetsforbedringsprosjektene som ble tildelt midler i 2020 presenterte sine prosjekter. De fikk gode tilbakemeldinger og nyttige tips fra andre som har gjennomført prosjekter tidligere.

Erfaringsdeling er nøkkelen til kunnskapsformidling og kompetansespredning om kvalitetsforbedring. To prosjekter som tidligere har gjennomført kvalitetsforbedringsprosjekter delte erfaringer om hhv. hvordan prosjektseminarer kan være en arena for praktisk anvendelse av prosjektmetodikk, og erfaringer fra praktisk gjennomføring av prosjektet.

Det kom flere innspill underveis, blant annet ble det understreket av deltagere som tidligere har gjennomført prosjekter at god forankring hos lederne i deltagende enheter er avgjørende for at prosjektdeltagerne skal få avsatt tid til prosjektarbeidet. Det er derfor viktig at det er tydelig hva deltagelse i prosjekt innebærer av ressursbruk, og hva som forventes av deltagende enheter.

Presentasjoner

Økning av andel deltagere i NorKog utredet med Nevropsykiatrisk Intervjuguide Questionnaire – NPI-Q, presentert av Sverre Bergh (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse).

Oppfølging innen 1 år med blodgass kontroll, presentert av Solfrid Indrekvam, Cathrin Volle Svidal og Sølvi M. Flaten (Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon).

Tone Vonheim Madsen, Norsk diabetesregister for voksne, fortalte hvordan prosjektseminarer kan være en arena for praktisk anvendelse av forbedringsmetodikk i kvalitetsforbedringsforløpet. Tone ga en presentasjon av et prosjekt registeret gjennomførte i perioden 2016-2018, og delte nyttige erfaringer fra prosjektet. Hun viste til at det ligger informasjon om prosjektet, innhold i seminarer etc. på registerets hjemmeside (https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/kvalitetsforbedringsprosjekt/).

Siri Wennberg, Tonsilleregisteret, delte erfaringer fra et kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av registeret, som ble avsluttet i 2020. Siri delte nyttige tips om hva de gjorde i prosjektet som var vellykket (suksesskriterier) og hva som kunne vært gjort annerledes. I prosjektet ble tonsillektomi filmet ved fire avdelinger. Dette ble brukt som opplæringsvideoer i prosjektet, og var så vellykket at avdelinger fortsetter å bruke disse også etter prosjektperioden.

Sigrid Ravnsborg Justad, Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest, har erfaring med å bistå prosjekter med planlegging og gjennomføring av digitale prosjektseminarer. Hun hadde mange gode tips om hvilke tekniske plattformer som finnes, hva som er lurt å tenke på, og fordeler og ulemper med gjennomføring av digitale seminarer versus fysiske møter.