Kurs «Analyse av registerdata i forskning»

-
Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). Det blir også en innføring i bruk av PROMs (pasientrapporterte utkommemål) i kvalitetsregistre.

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Kurset søkes godkjent hos Den norske legeforening som valgfritt kurs for alle spesialiteter, med 20 timer.

Søknadsfrist: Søkere som ønsker å ta eksamen og få studiepoeng må søke opptak via UiTs Søknadsweb innen oppgitt søknadsfrist. Fristen for å melde seg opp til eksamen er 1.februar. For andre søkere er søknadsfristen 19.april.

Kurssted: Tromsø
UiT Norges arktiske universitet
MH-bygget, auditorium 5

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord, Institutt for klinisk medisin (IKM), UiT og Klinisk forskningsavdeling, UNN

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Emneleder: Eva Stensland, Leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

 • Identifisere de vanligste typene studiedesign (tverrsnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), samt definere effektstørrelser brukt ved de ulike typene design
 • Definere begreper relatert til hypotesetesting (Type I feil, Type II feil, feil, p-verdi, konfidensintervall, styrke)
 • Beskrive hvordan man kan justerer for “cofoundere” ved stratifisering og ved bruk av multivariable regresjonsanalyser
 • Oppgi eksempler på eksisterende sykdomsregistre
 • Beskrive styrker og svakheter ved bruk av registerdata i forskning
 • Kjenne til juridisk regulering av helseregistre
 • Definere begrepet kausalitet
 • Beskrive begrepet “counterfactual causality”
 • Beskrive ”Directed acyclic graph” (DAG), samt kjenne til mulige anvendbare modeller for inferens ved bruk av DAGs.
 • Beskrive hvordan man utfører en ”propensity score” analyse (PSA), samt vite når det er hensiktsmessig å bruke PSA.
 • Identifisere problem med multippel testing og beskrive metoder som korrigerer for problemene
 • Kjenne til bruk av PROMS (pasientrapporterte utkommemål) i kvalitetsregistre 

 • Meld deg på her