Kurs Analyse av registerdata i forskning 2021

Image

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 20. - 22. april 2021.

Presentasjoner

Dag 1

Dag 2

Digital forelesning - Backe-Mathiesen: Visualisering

Dag 3

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). 

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Påmelding 

Påmelding for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen.
Send e-post til servicemiljoet@skde.no. Fyll inn opplysningene nedenfor.

Navn:
E-postadresse:
Organisasjon:

Påmelding for deg som ønsker å ta eksamen. Kurset gir 2 studiepoeng og påmeldingsfrist er 1. februar. Informasjon og påmelding

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. 

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord ogInstitutt for klinisk medisin (IKM), UIT. 

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Emneleder: Eva Stensland, Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en “Directed acyclic graph” (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tverrsnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 2021

Dag

Dato

Kl

Tittel

Foredragsholder

Tirsdag

20.apr

0915-1000

Kvalitetsregistre: Tilgang til data, hva finnes av variabler og hva brukes de til.

 

Eva Stensland

Nasjonalt servicemiljø SKDE og UiT

Tirsdag

20.apr

1015-1100

Epidemiologi – en oppfriskning

 

Bjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

Tirsdag

20.apr

1100-1115

Informasjon om eksamen

 

Kari Lægreid

UiT

Tirsdag

20.apr

1115-1200

Lunsjpause

 

 

 

Tirsdag

20.apr

1200-1245

Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

 

Heidi Talsethagen
Jurist, SKDE

Tirsdag

20.apr

1300-1345

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

 

Tom Wilsgaard

Professor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Tirsdag

20.apr

1400-1445

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

 

 

 

Tirsdag

20.apr

1500-1545

Sentrale helseregistre

 

Petur Juliusson, Avdelingsdirektør, Professor Helseregisterforskning og -utvikling, FHI

 

 

Onsdag

21.apr

0815-0900

 

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

 

Lars Småbrekke

Førsteamanuensis, UiT

Onsdag

21.apr

0915-1000

 

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Lars Småbrekke

Onsdag

21.apr

1015-1100

Datavask

 

Kevin Thon

Statistiker, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Onsdag

21.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

 

 

Onsdag

21.apr

1145-1230

Multippel testing

 

Anne Marie Fenstad, Statistiker

Nasjonal kompetasetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Onsdag

21.apr

1245-1330

Stratifisering og justering

 

Tron Moger
Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Onsdag

21.apr

1345-1430

Propensity score

 

Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Onsdag

21.apr

1445-1530

Visualisering

 

Lena Kristin Bache-Mathiesen
Stipendiat,Norges Idrettshøyskole

 

Torsdag

22.apr

0815-0900

Validering av registerdata

 

Torunn Varmdal

Forsker, NTNU

Torsdag

22.apr

0915-1000

Validering av registerdata

 

Torunn Varmdal

Torsdag

22.apr

1015-1100

Registerdata vs. RCT. Legg til RRCT

 

Vinjar Fønnebø

Professor, ISM, UiT

Torsdag

22.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

Torsdag

22.apr

1145-1230

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

 

Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN

Torsdag

22.apr

1245-1330

Analyse av PROM-data

 

Kyrre Breivik

Forsker, NORCE


Spesialrådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data


Torsdag

22.apr

1345-1430

Analyse av PROM-data

Kyrre Breivik