Kurs i analyse av registerdata 2017

-
Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). Det blir også en innføring i bruk av PROMs (pasientrapporterte utkommemål) i kvalitetsregistre.

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Den norske legeforening har godkjent kurset med 20 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter.

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord, Institutt for klinisk medisin (IKM), UiT (forskerskolen TRAVERS) og Klinisk forskningsavdeling, UNN.

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Tid og sted: 
Mandag 23. april: 10.00-16.45, auditorium 2, MH-bygget
Tirsdag 24. april: 08.15-16.30, auditorium 2, MH-bygget
Onsdag 25.april: 08.15-13.30, auditorium 5, MH-bygget

Emneleder: Eva Stensland, Leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne identifisere ulike typer PROM (generelle, sykdomsspesifikke), og vurdere valg av PROM, samt tolke og analysere PROM
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en “Directed acyclic graph” (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning
  • kjenne til hvordan man publiserer resultater basert på registerdata

Timeplan

Mandag 23.april
Kl Tittel Foredragsholder
1000-1015 Registrering, kaffe og velkommen  
1015-1100 Epidemiologi – en oppfriskning Bjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1115-1200 Analyse av PROM-data (pasientrapporterte mål)

Tove Aminda Hanssen
Rådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data

1200-1215 Informasjon om eksamen Tom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1215-1300 Lunsjpause  
1300-1345 Datavask

Kevin Thon
Statistiker, SKDE

1400-1445 Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens Mats Julius Stensrud
post doc. avd for biostatistikk, UiO
1500-1545 Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens  
1600-1645 Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens  
Tirsdag 24.april
0815-0900 Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata Tom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
0915-1000 Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata Tom Wilsgaard
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT
1015-1100 Multippel testing Anne Marie Fenstad
Statistiker, Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
1100-1145 Lunsjpause  
1145-1230 Stratifisering og justering Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
1245-1330 Propensity score Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
1345-1430 Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

1445-1530 Validering av registerdata  
1545-1630 Visualisering

Lena Kristin Bache-Mathiesen
Rådgiver/statistiker
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

Onsdag 25.april
0815-0900 Registerdata vs. RCT Vinjar Fønnebø
Direktør, NAFKAM, UiT
0915-1000 RRCT: Registry- randomized–controlled-trials Svein Rotevatn
1015-1100 Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål Heidi Talsesethagen
Jurist, SKDE
1100-1145 Lunsjpause  
1145-1230 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN
1245-1330 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetode Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN