Mal for årsrapport 2020 og veiledning for valideringsundersøkelser

Image
Her følger informasjon om registrenes årsrapporter for 2020, og om veiledning for valideringsundersøkelser. Lenker til ny mal for årsrapport, stadieveileder og veiledning for valideringsundersøkelser finnes nederst i saken.

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2021.

Årsrapport skal inneholde resultater for data som foreligger i registeret per 31. desember 2020.

Den nye årsrapportmalen har to små endringer fra fjorårets mal. Det er viktig at registrene benytter oppdatert mal for årsrapport ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen. 

Oversikt over endringene i årsrapportmalen:

  • Kapittel 6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring: Tilføyd: Gi en tydelig beskrivelse av aktive handlinger for konkrete tiltak som er gjort, av hvem og i hvilken periode.
  • Kapittel 10.1, pkt. 16 i skjema: Tilføyd presisering om at Prom/Prem skal presenteres på enhetsnivå der dette er mulig.
Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere.

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. F. eks hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser  og hvor mange variabler bør gjennomgås? Statistikernettverket består av statistikere i SKDE og de fire regionene i Nasjonalt Servicemiljø, samt en representant fra Kreftregisteret. Både ekspertgruppen og statistikernettverket så behov for veiledning til registrene, og statistikernettverket har utformet anbefalinger for valideringsundersøkelser som er godkjent av ekspertgruppens leder. 

Lenker til årsrapportmal (word)
Lenke til Veileder stadieinndeling
Lenke til Veileding for valideringsundersøkelser