Mal for innlevering av årsrapport for 2016

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2016, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Til høsten er det igjen tid for at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene å sende inn sine årsrapporter. Frist for innsending av årsrapport for 2016 er 1.oktober.

For å underlette arbeidet med årsrapporten er det utarbeidet mal for årsrapport og en veileder til stadieinndelingssystemet.

Punktene i årsrapporten er de samme som tidligere, men hjelpeteksten er endret noe. Hjelpeteksten beskriver hva som skal fylles inn under hvert punkt i årsrapporten, og er samordnet med krav som stilles i stadieinndelingssystemet.

Se endringer i hjelpeteksten

Registerbeskrivelse

Faglig ledelse og databehandlingsansvar

Gammel tekst:
Antall møter, viktige saker som er behandlet mv.

Ny tekst:
Antall møter, viktige saker som er behandlet mv. Beskriv sammensetning av
fagrådet og angi spesifikt om det finnes pasient- eller brukerrepresentant i
fagrådet.

Metodisk kvalitet

Lagt til tekst:
Validitet angir graden av korrekthet for én eller et sett av opplysninger gjerne basert på en sammenligning mot andre, uavhengige kilder.

Dekningsgrad

Gammel tekst:
Angi resultat av dekningsgradsanalyse på individnivå.

Ny tekst:
Angi resultat av dekningsgradsanalyse på individnivå for hele registeret og tidspunkt for gjennomføring av dekningsgradsanalysen.

Metode for validering av data i registeret

Gammel tekst:
dette er sammenholdt med registerets data (design/subsampling).

Ny tekst:
dette er sammenholdt med registerets data. Beskriv metoden for valideringsstudien.

Referanser til vurdering av stadium

Her er det i eksisterende tekst lagt inn en lenke til beskrivelse av stadieinndelingen på servicemiljøets nettsider. Siden det vises til inneholder også en lenke til “Veileder til stadieinndelingssystemet”

Den nye veilederen til stadieinndelingssystemet er utarbeidet til hjelp for registrene, men også for ekspertgruppen når de skal vurdere om de ulike kravene i stadieinndelingen er oppfylt. I veilederen kommer det frem hvor i årsrapporten hvert punkt skal beskrives, og hvilke krav som stilles til de ulike punktene.