Meld deg på kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). Det blir også en innføring i bruk av PROMs (pasientrapporterte utkommemål) i kvalitetsregistre.

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i "Directed acyclic grahps" (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Den norske legeforening har godkjent kurset med 20 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter.

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord, Institutt for klinisk medisin (IKM), UiT (forskerskolen TRAVERS) og Klinisk forskningsavdeling, UNN

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Emneleder: Eva Stensland, Leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne identifisere ulike typer PROM (generelle, sykdomsspesifikke), og vurdere valg av PROM, samt tolke og analysere PROM
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en "Directed acyclic graph" (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning
  • kjenne til hvordan man publiserer resultater basert på registerdata

Foreløpig timeplan

Dag
Dato
Tittel
Mandag
23.apr
Registrering, kaffe og velkommen
Mandag
23.apr
Fornuftig bruk av registerdata
Mandag
23.apr
Epidemiologi – en oppfriskning
Mandag
23.apr
Informasjon om eksamen
Mandag
23.apr
Lunsjpause
Mandag
23.apr
Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål
Mandag
23.apr
Datavask
Mandag
23.apr
Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens
Mandag
23.apr
Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens
 
Tirsdag
24.apr
Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata
Tirsdag
24.apr
Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata
Tirsdag
24.apr
Multippel testing
Tirsdag
24.apr
Lunsjpause
Tirsdag
24.apr
Stratifisering og justering
Tirsdag
24.apr
Propensity score
Tirsdag
24.apr
Validering av registerdata
Tirsdag
24.apr
Validering av registerdata
Tirsdag
24.apr
Analyse av PROM-data (pasientrapporterte mål)
 
Onsdag
25.apr
Registerdata vs. RCT
Onsdag
25.apr
RRCT: Registry- randomized–controlled-trials
Onsdag
25.apr
Sentrale registre – styrker, svakheter, koblingsmuligheter
Onsdag
25.apr
Lunsjpause
Onsdag
25.apr
Sentrale registre – styrker, svakheter, koblingsmuligheter
Onsdag
25.apr
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode
Onsdag
25.apr
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetode