Nedgang i cerebral parese i Norge

Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

En ny studie fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN), NTNU og Folkehelseinstituttet en betydelig nedgang i forekomsten for barn født i perioden 1999 til 2010. Figuren viser at forekomsten per 1000 levendefødte har gått ned fra 2,62 til 1,89 i denne perioden, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider

– Dette betyr at sannsynligheten for at et barn fikk CP ble redusert med 2,8 prosent per år, forklarer studiens førsteforfatter Sandra Julsen Hollung, Helseinformatiker ved CPRN, Sykehuset i Vestfold og PhD-stipendiat NTNU.

Nedgangen i forekomst og alvorlighetsgrad av CP i Norge kan mest sannsynlig forklares av fremskritt innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp, og i behandling av syke nyfødte i løpet av de siste 20 årene. Blant annet er det i denne perioden innført nasjonale retningslinjer for nye metoder for fosterovervåkning under fødsel og behandling av barn født til termin som har vært utsatt for moderat eller alvorlig oksygenmangel under fødselen.

– I 1999 ble det født 156 barn med CP mot bare 118 barn i 2010, det vil si at på 11 år er det ca 210 færre som er blitt rammet av CP, sier Julsen Hollung. 

Reduksjonen var mest tydelig for barn med bilateral spastisk CP (kjennetegnes av stivhet i muskulaturen på begge sider av kroppen), og gjaldt spesielt de barna hvor beina er mer påvirket enn armene (diplegi). Dette er typisk for barn som er født før termin og får CP. 

Samtidig med reduksjon i forekomst gikk andelen barn med CP som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse, epilepsi, utviklingshemming og/eller talevansker, også ned. Dette falt sammen med redusert spedbarnsdødelighet, redusert andel kvinner med svangerskapsforgiftning, og med at færre barn ble født prematurt eller som flerlinger.