Norsk hjertesviktregister

Norsk hjertesviktregister inkluderer alle pasienter som blir henvist til en hjertesviktpoliklinikk i Norge.

Pasientenes kapasitet til fysisk aktivitet er en sterk indikator på overlevelse. I perioden 2013-2019 ble 5 519 pasienter inkludert i en studie for å undersøke om seks minutters gangtest er en prediktor for (kan forutsi) død. I en analyse av flere variabler (multivariatanalyse), var testen blant de viktigste prediktorene for død sammen med kreft de siste fem år, alder og natriuretisk peptid (en markør for hjertesykdom). Funnene støtter bruken av seks minutters gangtest i den prognostiske vurderingen av pasienter med hjertesvikt uavhengig av årsak til hjertesvikten.

Artikkel ble publisert i ESC Heart Failure 2020.