Ny vurdering av kvalitetsregistrene

Image
Ekspertgruppens årlige vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar. Her finner du oppsummering av stadieinndelingen og lenke til fullstendig rapport.

Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Ett av de nasjonale registrene (Norsk kvalitetsregister ØNH-tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke årsrapport for 2016. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet og Norsk kvalitetsregister for HIV har ikke levert årsrapport for 2016.

Vurderingen av årsrapportene for 2016 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2015 til sammenlikning):

Stadium

Resultat årsrapport 2015

Resultat årsrapport 2016

1
17

9

2
24

31

3

7

9

4
1

2

Norsk hjerneslagregister og Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte ble vurdert til å oppfylle alle kriterier i stadium 4. 37 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tolv registre gikk opp et nivå og ett register ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.

En lavere andel av nasjonale kvalitetsregistre enn tidligere befinner seg i stadium 1, og hovedtyngden av registrene befinner seg i stadium 2. For noen registre er manglende nasjonal oppslutning og dekningsgrad/kompletthet fortsatt et hovedproblem.