Ny vurdering av kvalitetsregistrene

Ekspertgruppens årlige vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar. Her finner du oppsummering av stadieinndelingen og lenke til fullstendig rapport.

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Stadieinndelingssystemet har fire stadier, hvor oppfyllelse av kravene på stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, mens stadium 4 beskriver det som kan forventes av et velfungerende kvalitetsregister. Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre.

Det er utarbeidet et egen veileder for stadieinndelingssystemet som beskriver kriterier for hvert stadium. Veilederen har to målgrupper: Kvalitetsregistrene ved utfylling av årsrapporter, og ekspertgruppen ved vurdering av disse årsrapportene. 

Oppsummering av årets vurdering

Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Ett av de nasjonale registrene (Norsk kvalitetsregister ØNH-tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke årsrapport for 2016. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet og Norsk kvalitetsregister for HIV har ikke levert årsrapport for 2016.

Vurderingen av årsrapportene for 2016 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2015 til sammenlikning):

Stadium

Resultat årsrapport 2015

Resultat årsrapport 2016

1
17

9

2
24

31

3

7

9

4
1

2

Norsk hjerneslagregister og Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte ble vurdert til å oppfylle alle kriterier i stadium 4. 37 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tolv registre gikk opp et nivå og ett register ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.

En lavere andel av nasjonale kvalitetsregistre enn tidligere befinner seg i stadium 1, og hovedtyngden av registrene befinner seg i stadium 2. For noen registre er manglende nasjonal oppslutning og dekningsgrad/kompletthet fortsatt et hovedproblem.