Nytt tidspunkt for å levere resultater for publisering på nett

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har til nå hatt årlig frist for å levere resultater til publisering innen 1. oktober. For å bidra til at resultatene som publiseres er "ferskere" flyttes denne fristen nå frem til 20.juni.

I forbindelse med at det fra flere hold har vært et ønske om å publisere så ferske resultater som mulig på nettsiden, ga Interregional styringsgruppe servicemiljøet i oppdrag å innhente informasjon fra registrene om de har mulighet til å levere resultater for publisering tidligere, og hvilke utfordringer en flytting av dato vil medføre.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som 44 av de 53 nasjonale kvalitetsregistrene besvarte. Resultatene fra kartleggingen viser at vel 80 % av registrene ser det som mulig å levere resultater til publisering innen/i løpet av juni. Når det gjelder mulighet til å levere årsrapport tidligere er 54 % positive til å levere innen utgangen av juni.

Noen viktige forsinkende faktorer for når registeret kan levere resultater til publisering er: sykehusene må prioritere ressurser til å ferdigstille registreringer, at registersekretariatet har tilstrekkelige ressurser, at tjenester fra eksterne kilder (f.eks NPR og Dødsårsaksregisteret), at tekniske løsninger er på plass og støttefunksjoner fra Fagsenteret for pasientrapporterte data og analyseressurser kan levere i tide. I tillegg vil tidligere leveranse av data føre til at ikke alle registrene som har oppfølgingsresultater får hele kalenderår med i publiseringen. 

For 2019 gjelder derfor følgende: 

•    Frist for innlevering av resultater til publisering på nettsiden er 20. juni 2019. Presentasjonsseminar planlegges i september 2019.
•    Frist for innlevering av årsrapport blir som tidligere 1. oktober. Registrene oppfordres imidlertid til å levere årsrapport tidligere. Dette vil spre belastning på analysebistand og redusere kø hos NPR.

Det vil arbeides mot at man innen 2020 kan ha seminar for publisering av resultater før sommeren, og at registrene i 2021 også leverer årsrapport før sommeren.