Ønsker du å drive kvalitetsforbedringsarbeid? Søk prosjektmidler nå

Image

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE oppfordrer nasjonale kvalitetsregistre og avdelinger som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedringsarbeid til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter.

En av hovedhensiktene med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til kvalitetsforbedringsprosjekter. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til slike prosjekter. Servicemiljøet fordeler årlig midlene på vegne av interregional styringsgruppe.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, valg av forbedringsmetodikk, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/ søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart.

Søknadsfrist: 1. juni 2018.