Oppsummering fra Rundebordskonferansen 2018

Image
54 deltagere representerte 33 medisinske kvalitetsregistre, servicemiljø i helseregionene og andre med interesse for kvalitetsforbedringsarbeid basert på kvalitetsregistre. Alle presentasjonene er tilgjengelig inne i artikkelen.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte Rundebordskonferanse om kvalitetsforbedring 16. oktober 2018. Programmet for dagen bestod både av forelesninger og workshop med oppgaver på tre nivåer. 

Konferansen ble åpnet av Eva Stensland, leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Hun informerte blant annet om de 14 kvalitetsforbedringsprosjektene som har fått tildelt nasjonale infrastrukturmidler i perioden 2015-2018. Linn Jeanette Waagbø, rådgiver med Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest, og Hilde Valen Wæhle, kvalitetsrådgiver/ stipendiat ved Seksjon for sikkerhet, FOU-avd. Haukeland Universitetssjukehus hadde et lærerikt foredrag om kvalitetsforbedringsmetodikk med praktiske eksempler fra kvalitetsforbedringsprosjekt om pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger.

Gruppearbeid kort oppsummert

Deretter jobbet deltagerne i grupper med oppgaver som var delt inn i tre ulike nivåer; 

  1. For registre som ikke har utarbeidet plan for kvalitetsforbedringsarbeid.  
  2. For registre eller kliniske enheter som er i gang med eller har nylig startet kvalitetsforbedringsarbeid.
  3. For registre eller kliniske enheter som har gjennomfør kvalitetsforbedringsarbeid eller er i avslutningsfase med dette. 

Deltagerne hadde forberedt seg til oppgavene før konferansen og skrev ned sine poenger på plakater. Etter gruppearbeidet presenterte hver gruppe hva de hadde kommet frem til. Under kan du se om oppsummering fra gruppenes presentasjoner:

- Kvalitetsforbedringsmetodikk, som Gjennombruddsmetoden, er nyttig for å strukturere og planlegge en god gjennomføring av kvalitetsforbedringsarbeid
- Ledelsesforankring er viktig
- Viktig å ha med seg både ledelse og fagmiljø i kvalitetsforbedringsarbeidet
- Samarbeid på tvers av regioner er uproblematisk
- Utfordrende å integrere forbedringsarbeidet i daglig arbeid
- Oppnådde endringer kan beholdes ved å appellere til faglig kvalitet, med fokus på kvalitetsforbedringsarbeidet
- Viktig med videre oppfølging og tilbakemelding til enhetene etter avsluttet prosjektperiode
- Avklar hva som er registerets rolle og oppgaver under og etter kvalitetsforbedringsarbeidet
- Jobbe for at registrene har god dekningsgrad for å få god kvalitet på resultatene 
- Hold fokus på kvalitetsforbedringsarbeidet ved å sende påminnelser per e-post
- Bruk faglige forum for å presentere resultater
- Viktig med funksjonell datateknisk løsning og ressurser i form av personer og penger
- Feire seire

Erfaringer fra kvalitetsforbedringsarbeid

Etter lunsj holdt Kari Furevik, sekjonsleder ved enhet for Kvalitet og pasientsikkerhet, FOU-avd. i Helse Førde en spennende presentasjon om det viktige temaet om hvordan man får et team til å fungere godt i kvalitetsarbeid. Tittel på presentasjonen var «Fra oppnevnt til operabel». Registre med pågående kvalitetsforbedringsarbeid var inviterte til å presentere sine prosjekter. Torild Skrivarhaug presenterte Barnediabetes registerets prosjekt “Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom – ved bruk av eksisterende ressurser i avdelingen”. Tori Smedal presenterte prosjektet til Norsk multippel skleroseregister og biobank “Kvalitetssikring for oppstart av sykdomsmodifiserende behandling raskt etter diagnosetidspunkt”. Birgitte Mørch presenterte prosjektet til Norsk hjerneslagregister “Akutt slagbehandling med fokus på trombolyse, trombolyseteam og trombolysealarm – tiltak for å bedre kvalitet”.

Avslutningsvis presenterte Turi Saltnes og Trude Sæther det nylig avsluttede prosjektet til Norsk karkirurgisk register “Økning av andel karpasienter som får medikamentell behandling i tråd med nasjonale retningslinjer”.
Prosjektrapporten til dette prosjektet og andre avsluttede prosjekter finner du her

Presentasjoner

Kvalitetsforbedringsmetodikk med praktiske eksempler fra kvalitetsforbedringsprosjekt om pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger. Linn Jeanette Waagbø, Hilde Valen Wæhle.

«Fra oppnevnt til operabel» Hvordan få team til å fungere godt i kvalitetsarbeid! Kari Furevik, Elisabeth Huseby.

Kvalitetsforbedringsarbeid i praksis. Torild Skrivarhaug, Norsk register for Barnediabetes.

Kvalitetsforbedringsarbeid i praksis. Tori Smedal, Norsk multippel skleroseregister og biobank.

Kvalitetsforbedringsarbeid i praksis. Birgitte Mørch, Norsk hjerneslagregister.

Kvalitetsforbedringsarbeid i praksis. Turi Saltnes ogTrude Sæther, Norsk karkirurgisk register.