Pasientrapporterte data endrer klinisk praksis

Image
Pasientrapporterte utfallsdata er opplysninger som pasienten selv rapporterer om sin opplevelser knyttet til helse og sykdom. Denne type informasjon kan brukes til å bedre kvaliteten på behandlingstilbudet i norsk helsevesen, noe den blant annet har gjort for pasienter med lumbal spinal stenose. .

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) bruker pasientenes vurdering av symptomer og funksjonsnivå i dagliglivet til å sammenlikne behandlingseffekter etter ulike operasjoner ved ulike sykehus. Slik kunnskap brukes til bedre ressursutnyttelse og til å endre klinisk praksis, slik at rett pasient kan få riktig behandling til rett tid. Målsetningen er tryggere og en mer effektiv behandling, slik at pasientene opplever bedret fysisk funksjon og livskvalitet, mindre smerter og færre komplikasjoner.

Lumbal spinal stenose er en innsnevring av ryggmargskanalen som gir smerter i rygg og ben, problemer med å stå og gå, arbeidsuførhet og dårlig livskvalitet. Dette er den vanligste årsaken til ryggoperasjon hos personer over 60 år. 

Basert på resultater fra NKR ser man en vridning bort fra mer omfattende ryggkirurgi ved spinal stenose, til fordel for mindre invasive metoder som mikrokirurgisk dekompresjon. Resultater fra registeret indikerer også at tilleggsbehandling med avstivningsoperasjon (bruk av skruer og stag) ved tilstanden avtar, fordi man har sett at det medfører ekstra kostnader og komplikasjoner, uten at pasienten opplever noen vesentlig tilleggsgevinst.

Tore Solberg er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset NordNorge, og faglig leder av registeret. Solberg startet NKR i 1999, og registeret fikk nasjonal status i 2006. Registeret har samlet inn pasientrapporterte data fra starten. For pasientgruppen som inkluderes i registeret er det viktig at man har inngående opplysninger om hvordan pasientene selv opplever effekten av behandlingen, for at resultatene skal kunne brukes til å evaluere og gjøre forbedringer i kvaliteten.

- Disse pasientene har plager de ikke dør av, men som hindrer de i å være i arbeid og ha et sosialt og aktivt liv. Pasientrapporterte data er internasjonal gullstandard for pasienter med smerter og funksjonssvikt generelt. Vi spør dem derfor hvordan de selv opplever dette før og etter operasjon. Det er ikke røntgenbildet vi behandler, men pasienten, forteller Solberg.

 Fra 2020 planlegger registeret å hente inn pasientrapporterte data elektronisk, noe Solberg håper vil ha en positiv effekt for registeret.

- Vi håper og tror at dette vil få flere til å velge digital rapportering, slik at vi slipper å sende ut papirskjema ved etterkontroll. Dette vil være ressursbesparende for registeret. Papirskjema vil likevel være viktigst for de eldste pasientene våre, avslutter han.

Figuren over viser andel pasienter med spinal stenose og forskyvning av ryggvirvlene som er operert med mikrokirurgisk dekompresjon med og uten avstivningsoperasjon (bruk av skruer og stag) i perioden 2010 til 2018. Den blå linjen viser at andelen pasienter som opereres uten bruk av skruer og stag går opp, den røde viser at andel operasjoner med avstivning går ned.