Presentasjoner fra PROM-konferansen 2024

Image
Bergen
Det ble nok en vellykket PROM-konferanse med over 100 deltakere. For presentasjoner, se under de respektive foredragsholderne.

Pasientrapporterte data i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning

Bruk av PROM i klinisk praksis - en PROMrejse til det danske sundhetsvæsen v/ Liv Marit Valen Schougaard, PhD, Center for Patientrapporterede Oplysninger, Aarhus Universitet, Danmark

Bruk av PROM i klinisk praksis og digital hjemmemonitorering

Helsekompetanse og betydning av PROMs - eksempler fra oppfølging av pasienter med KOLS v/ Christine Råheim Borge, førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO, og seniorforsker Lovisenberg Diakonal Sykehus.

eHjerteRehab - etikk i utvikling av digitale tjenester v/Trond Røed Pettersen, post doc Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet

Metodiske hensyn, visualisering av PROM-data og forskningsnytt

Visualisering av pasientrapporterte data v/ Sondre Aasen Nilsen, Forsker, NORCE

Tredobbel skjevhet i hoftebruddata gir fare for skjeve slutninger. Hva kan vi gjøre med det? v/Cato Kjærvik, overlege ortopedi, Nordlandssykehuset Vesterålen, Forsker I ved SKDE og førsteamanuensis ved UiT

Livskvalitet blant pasienter med hjertesvikt og implantert hjertestarter. Resultater fra Norsk Hjertesviktregister v/Hanne Flagtvedt, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Helse Fonna, og PhD-stipendiat

Pasientrapporterte data endrer praksis

Digital oppfølging av pasienter innen ortopedkirurgi ved bruk av PROM v/Aksel Paulsen, overlege og PhD i ortopedisk kirurgi og førsteamanuensis Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger

Subjektive data i Norsk kvinnelig inkontinensregister endrer klinisk praksis v/Ole-Aleksander Dyrkorn, overlege gynekologi, PhD-stipendiat, Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

PROM i 4-dagers behandlingen. Hvordan brukes PROM, og hva slags nytte har og gir det for pasienter og behandlere? v/ Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor, Universitet i Bergen, og direktør klinikk for 4-dagers behandling, Haukeland Universitetssykehus