Presentasjoner - Kurs Analyse av registerdata i forskning 2020

Image
Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). 

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Påmelding - frist for påmelding er utløpt

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Det er søkt om godkjenning av Den norske legeforening med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord ogInstitutt for klinisk medisin (IKM), UIT. 

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Emneleder: Eva Stensland, Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en “Directed acyclic graph” (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tverrsnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 2020: http://timeplan.uit.no/emne_timeplan.php?sem=20h&module[]=HEL-8020-1#week-36

Litteraturliste og artikkel til litteraturliste

Presentasjoner 13.10.2020

E. Stensland: Kvalitetsregistre - Tilgang til data, hva finnes av variabler, hvilke registre, hva brukes de til

B. K. Jacobsen: Epidemiologi – en oppfriskning

H. Talsethagen: Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

L. Småbrekke: Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

P. Juliusson: Sentrale helseregistre

Presentasjoner 14.10.2020

T. Wilsgaard: Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

K. Thon: Datavask

T. Moger: Stratifisering og justering, Propensity score

L. K. Bache-Mathiesen: Visualisering

T. Varmdal: Validering av registerdata 

Presentasjoner 15.10.2020

V. M. Fønnebø: Registerdata vs. RCT. RRCT

T. Solberg: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

A. M. Fenstad: Multippel testing

Kyrre Breivik: Analyse av PROM-data