Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Image
Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.

Prosjekt Økt dekningsgrad er et felles prosjekt i det nasjonale servicemiljøet for kvalitetsregistre for å øke dekningsgraden i utvalgte registre, samt etablere metoder for å sikre en høy dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre som skal implementeres i regionenes arbeid med egne registre.

Prosjektet ble startet opp av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre høsten 2015, etter at behovet for å øke dekningsgraden for nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i Nasjonalt helseregisterprosjekt og i møter for Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Økt dekningsgrad er også et av hovedmålene i servicemiljøets Strategi- og handlingsplan 2016-2020.

Sju registre med i prosjektet

Prosjektgruppen utarbeidet kriterier for hvilke kvalitetsregistre som skulle inviteres inn i prosjektgruppen. En viktig avgrensning i prosjektet var at en økning av dekningsgraden ikke skulle avhenge av IT-løsninger og problematikk rundt samtykkeinnhenting:

 • Utilfredsstillende dekningsgrad
 • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side
 • Reell mulighet for økning av dekningsgrad som ikke var avhengig av fritak fra samtykke eller IT-løsninger
 • Geografisk spredning

Det er 7 registre som har deltatt i prosjektet, disse er: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Norsk register for analinkontinens, Norsk hjertesviktregister, Norsk gynekologisk endoskopiregister, Norsk hjertestansregister, Nasjonalt register for KOLS og Norsk MS-register og biobank.

Viktige verktøy for bedre dekningsgrad

I statusrapporten for økt dekningsgrad får du detaljert informasjon om tiltakene som er satt i gang for de ulike registrene som er involvert i prosjektet. I tillegg til egne tiltak for hvert register har dekningsgradsprosjektet kommet opp med flere verktøy de mener kan være med å bidra til økt dekningsgrad. Enkelte av tiltakene vil være engangstiltak, mens andre (som registrarsamlinger) bør gjentas årlig:

 • Dekningsgradsanalyser
 • Spørreundersøkelser/questback for kartlegging av utfordringer og behov
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner for å identifisere behov og forbedringsområder
 • Registrar-/faglige samlinger
 • Opplæring/hospiteringsordninger
 • Økonomi

Prosjektet åpnes for nye registre

Det er nå besluttet at prosjektet som en ressursgruppe som skal fortsette arbeidet som er påbegynt. Det vil da være aktuelt å løfte inn nye registre som vil få hjelp til å jobbe målrettet mot en økning i dekningsgraden, basert på de utarbeidede kriteriene:

 • Utilfredsstillende dekningsgrad
 • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side
 • Reell mulighet for økning av dekningsgrad som ikke var avhengig av fritak fra samtykke eller IT-løsninger

Det vil i neste omgang velges ut ett register fra hver region, som vil få mulighet til å delta i prosjektet videre. Registre som ønsker bistand til økt dekningsgrad kan allerede nå kontakte prosjektleder Wenche Reed