Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfrist er 01.06.2019 for begge søknadsformålene.

Økt datakvalitet i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret. For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy. For å bidra til høy datakvalitet er det, av felles infrastrukturmidler, satt av øremerkede midler til slike prosjekter. Servicemiljøet fordeler årlig midlene på vegne av interregional styringsgruppe.

God dekningsgrad er et av flere elementer som inngår i datakvalitet. Det betyr at vi fra 2019 utvider kriteriene for midlene til å gjelde prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet, dvs. relevans, kompletthet (her inngår dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. 

Pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. 

En av hovedhensiktene med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til pasientrettede kvalitetsforbedringsprosjekter. Servicemiljøet fordeler årlig midlene etter utlysning på vegne av Interregional styringsgruppe.

Prosjektsøkere til midler for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid kan være registrene selv og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et av de omtalte prosjekter oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/ søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart.