Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal årlig publisere resultater på nettstedet www.kvalitetsregistre.no/resultater. Det er viktig at presentasjonen av resultatene er tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer.

Interregional styringsgruppe stiller som krav at resultatene presenteres på sykehusnivå hvis registeret har data på dette nivået. Data kan presenteres på annet nivå (RHF/HF/fylke) hvis datakvaliteten ikke tillater publisering på sykehusnivå.

Frist for innlevering er 1.oktober. Årsrapport innleveres samtidig.

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal levere beskrivelse av følgende punkter

 • Registerets formål
 • Pasientgruppen som omfattes av registeret
 • Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen
 • De viktigste kvalitetsindikatorene
 • Resultater, presentert på sykehusnivå. Dette kan være resultatmål eller prosessmål
 • Dekningsgrad på individnivå (antatt eller validert mot ekstern kilde). Metode for beregning av dekningsgrad beskrives kort
 • Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid
 • Hvordan registeret har blitt benyttet til forskning

Nettsiden der resultatene fra de nasjonale kvalitetsregistrenes legges ut vil ha disse kategoriene:

 • Om registeret og kontaktinformasjon (redigeres ved behov)
 • Resultater (sendes som tekstdokument og egne bildefiler på figurer)
 • Kvalitetsforbedring
 • Forskning – beskriv noen av de sentrale forskningsresultater fra registeret (kan i tillegg lenke til full publikasjonsliste)

Nytt i år: Oppsummeringsboks for resultater

Det er vurdert som hensiktsmessig at resultatdelen innledes med en kort oppsummering av de viktigste funnene fra årets resultater, skrevet på et enkelt og forståelig språk tilpasset et bredt publikum. Dette innebærer at hvert register lager en standardisert oppsummering av resultatene som en innledning. Hensikten er å gi leseren en kort innføring i de viktigste funnene fra hvert register, for å fange interessen for videre lesing, og for å gi et bedre utgangspunkt for å forstå innholdet på resultatsiden. Denne oppsummeringen skal inneholde kun tekst, og det er viktig at språket er tilpasset et bredt publikum.

Oppsummeringsboksen skal inneholde:

 • Oppsummering av de viktigste funn/endringer med utgangspunkt i registerets kvalitetsindikatorer siste år i punkter
 • Bruk av resultater fra registeret i kvalitetsforbedringsarbeid

Standardisering av figurer og tabeller

Som i fjor vil man i publiseringen av nye resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene i 2017 etterstrebe en standardisering av figurer og tabeller, for å skape en mer enhetlig fremstilling og et bedre totalinntrykk.

 • Alle figurer og tabeller skal i tillegg til å inngå i innsendt tekstdokument, leveres som egne filer med høy oppløsning (PNG eller PDF).
 • Filnavn bør være av typen «Figur 1.png».
 • Overskrifter samt- figur og tabelltekst skal ikke være en del av grafikkfilene, men fremgå av tekstdokumentet som leveres.

Det er i den forbindelse utarbeidet et dokument som drøfter informasjonsformidling generelt og gir en detaljert beskrivelse av hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene skal presenteres i forbindelse meoffentliggjøringen.

Lenkene gir supplerende informasjon om grafiske grunnprinsipper og utseende på tabeller. Ta gjerne kontakt med servicemiljøet i egen region dersom det er behov for hjelp i denne forbindelse.