Reduksjon av antall reinnleggelser på grunn av blødning etter tonsilleoperasjon

Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregister

Resultater fra Norsk tonsilleregister i 2017 viste at 8 % av pasientene reinnlegges på grunn av blødning etter tonsille-operasjon, noe som kan medføre behov for akutt reinnleggelse og kan i verste fall få livstruende følger. Andelen reinnleggelser varierer mellom klinikkene fra 0-19 %. Postoperativ blødning etter tonsille-operasjoner Internasjonal forskning viser at valg av operasjonsteknikk har stor betydning for komplikasjoner, hvor en endring fra såkalt varm til kald teknikk er viktig. Resultater viser at varm teknikk gir vesentlig flere blødninger, tross dette er det fortsatt varm teknikk som brukes mest. Prosjektets mål er å innen november 2019 redusere antall reinnleggelser på grunn av blødning ved klinikker med høy andel til 10 % og å redusere reinnleggelser fra 8 % til 6 % nasjonalt.

Prosjektet innebærer undervisning i operasjonsmetoder, og man planlegger å filme tonsillektomi utført ved klinikker/av kirurger med god måloppnåelse. Filmen vil kunne brukes som en del av opplæringen.

Foreløpige resultater per sept. 2020

Antall reinnleggelser har gått vesentlig ned for deltageravdelingene fra 2017 til 2019 (14%-8%), sammenlignet med nasjonale tall (7%-8%). Foreløpige tall for 2020 viser ytterligere forbedringer for 5 av de 7 avd.

Bruk av kald teknikk har økt betraktelig for deltageravd. Fra 2017-2019 (31% - 86%), sammelignet er nasjonale tall 65% - 73%.