Revidert stadieinndelingssystem fra 2019

Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid allerede i 2019, men vil ikke påvirke årsrapportmalen før neste år.

Ved ekspertruppens årlige vurderinger av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter ser man at mange av registrene er i stadium 2 i dagens 4-trinssskala. Registrene er svært ulike med hensyn til «modenhet», og dagens stadieinndelingssystem synes ikke å kunne synliggjøre dette. 

Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid fra og med 2019, og årsrapportmalen for rapporteringsåret 2019 (årsrapporten som skal skrives i 2020) vil være tilpasset det nye systemet. Det er derfor viktig at registerledere og andre ansatte i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene setter seg inn i det nye stadieinndelingssystemet. 

Ekspertgruppen har foreslått et system der man går fra dagens stadievurdering i tall (1-4) til at de vurderes i to dimensjoner, både til en bokstav (A-C) og et tall (1-4). Det reviderte stadieinndelingssystemet bygger på de to komponentene ”kvalitetsforbedringsarbeid” (nivå A, B og C) og ”registerfunksjonalitet” (stadium 1-4). I det nye stadieinndelingssystemet vil altså «registerfunksjonalitet», som tidligere, graderes i 4 stadier, mens registrenes rapportering på bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid graderes i 3 nivåer. 

Noen av kravene fra dagens stadieinndelingssystem har fått reviderte formuleringer. Andre sentrale endringer er at kravet om å presentere resultater for PROM/PREM er flyttet fra stadium 3 til 4, tilsvarende for kravet om at data anvendes vitenskapelig. Kravet om å identifisere kliniske forbedringsområder er flyttet til nivå B, mens kravet om å dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring er flyttet til nivå A. 

Det vil også bli gitt informasjon om det reviderte stadieinndelingssystemet på møtet med registrene, 3. juni på Gardermoen.

Oversikt over revidert stadieinndelingssystem

Stadium 1

 • Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status
 • Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og har en beskrivelse av alle variabler
 • Registeret har definert kliniske kvalitetsindikatorer for pasientgruppen
 • Registeret har en beskrivelse av analyser som er relevante for å oppfylle registerets formål
 • Registeret har en beskrivelse av hvordan resultater gjøres tilgjengelig for relevante mottagere
 • Registeret har rutiner for opplæring i datafangst og bruk av registeret hos innregistrerende enheter
 • Registeret utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav  
 • Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 2

 • Registeret samler data fra alle aktuelle helseregioner
 • Registeret presenterer kvalitetsindikatorene på nasjonalt nivå
 • Registeret har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser  
 • Registeret har en konkret plan for gjennomføring av analyser og jevnlig rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake til deltakende enheter
 • Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling  

Stadium 3

 • Registeret kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer
 • Registeret kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av de siste to år
 • Registeret skal minimum årlig presentere kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden kvalitetsregistre.no
 • Registrerende enheter kan få utlevert/tilgjengeliggjort egne aggregerte og nasjonale resultater
 • Registeret presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste faglige retningslinjer 
 • Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 4

 • Registeret har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsamlede data er korrekte og reliable
 • Registeret kan dokumentere dekningsgrad på minst 80 % i løpet av de siste to år
 • Registrerende enheter har tilgang til oppdaterte egne personentydige resultater og aggregerte nasjonale resultater
 • Registerets data anvendes vitenskapelig
 • Registeret presenterer resultater for PROM/PREM (der dette er mulig)

Nivå A, B og C

A. Registeret kan dokumentere resultater fra kvalforbedringstiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste 3 år, og som er basert på kunnskap fra registeret
B. Registeret har i rapporteringsåret identifisert pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og har igangsatt eller kontinuert pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid 
C. Har ikke identifisert områder med behov for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid i rapporteringsåret (oppfyller ikke krav til nivå B)