Revidert stadieinndelingssystem fra 2019

Image
Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid allerede i 2019, men vil ikke påvirke årsrapportmalen før neste år.

Ved ekspertruppens årlige vurderinger av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter ser man at mange av registrene er i stadium 2 i dagens 4-trinssskala. Registrene er svært ulike med hensyn til «modenhet», og dagens stadieinndelingssystem synes ikke å kunne synliggjøre dette. 

Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid fra og med 2019, og årsrapportmalen for rapporteringsåret 2019 (årsrapporten som skal skrives i 2020) vil være tilpasset det nye systemet. Det er derfor viktig at registerledere og andre ansatte i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene setter seg inn i det nye stadieinndelingssystemet. 

Ekspertgruppen har foreslått et system der man går fra dagens stadievurdering i tall (1-4) til at de vurderes i to dimensjoner, både til en bokstav (A-C) og et tall (1-4). Det reviderte stadieinndelingssystemet bygger på de to komponentene ”kvalitetsforbedringsarbeid” (nivå A, B og C) og ”registerfunksjonalitet” (stadium 1-4). I det nye stadieinndelingssystemet vil altså «registerfunksjonalitet», som tidligere, graderes i 4 stadier, mens registrenes rapportering på bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid graderes i 3 nivåer. 

Noen av kravene fra dagens stadieinndelingssystem har fått reviderte formuleringer. Andre sentrale endringer er at kravet om å presentere resultater for PROM/PREM er flyttet fra stadium 3 til 4, tilsvarende for kravet om at data anvendes vitenskapelig. Kravet om å identifisere kliniske forbedringsområder er flyttet til nivå B, mens kravet om å dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring er flyttet til nivå A. 

Det vil også bli gitt informasjon om det reviderte stadieinndelingssystemet på møtet med registrene, 3. juni på Gardermoen.

Oversikt over revidert stadieinndelingssystem