Rusregisteret har fått nasjonal status

Image
3.desember fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status.

Et register på rusområdet har vært etterspurt i lang tid – og helseminister Bent Høie har vært svært opptatt av å få dette på plass. I Helsedirektoratets vurdering går det frem at pasientgruppen kan beskrives som ressurskrevende og må vurderes til å ha et stort prognosetap uten vellykket behandling. Videre mener Helsedirektoratet at det er behov for å etablere faglig konsensus om diagnostikk og behandling og det oppfattes å være et stort potensial for forbedringsarbeid. Ifølge Helsedirektoratet oppfyller derfor rusregisteret kriterier for nasjonal status.

Frem til nå har det vært kun ett register innen fagområdet psykisk helsevern og ruslidelser, og en satsning på kvalitetssikring også i behandling av ruslidelser. er viktig og svært gledelig.  

Rusregisteret, som legges til Helse Stavanger, vil inkludere pasienter som mottar behandling for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling av ruslidelser (TSB). 

Prosjektleder Amund Aakerholt har lagt ned en stor innsats for å få etablert registeret; sammen med fagmiljø både i Stavanger og nasjonalt. Leder for registeret er Sverre Nesvåg.