Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom

Prosjekt: Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom ved bruk av eksisterende ressurser i avdelingene
- Barnediabetesregistret (BDR)

I 2015 oppnådde kun 30 % av barn ved norske barneavdelinger behandlingsmålet HbA1c (langtidsblodsukker) <7,5 %. Det Svenske barnediabetesregisteret startet i 2011 startet et kvalitetsutviklingsprosjekt ved bruk av Gjennombruddsmetoden, hvor de allerede etter to år så betydelig bedring i andelen barn som oppnådde HbA1c <7,5 %.

BDR startet i 2016 planlegging av et norsk forbedringsprosjekt med mål om å bedre gjennomsnitts HbA1c hos barn med Type 1 diabetes (T1D). Metoden innebærer å lære de tverrfaglige barnediabetesteamene å bruke registerdata i systematisk kvalitetsforbedringsarbeid. 9 av 26 barneavdelinger i Norge var inkludert. I prosjektet jobbet avdelingene bevist med bruk av PDSA-sirkelen (PlanDo-Study-Act) for å sette seg mål, måle forandring og vurdere hvilke endringer som var nødvendig for å oppnå ønsket forbedring.

Resultat

Alle barneavdelingene innførte ukentlig diabetes teammøter, regelmessige målinger og gav diabetesundervisning til leger og sykepleiere. Alle avdelingene oppnådde bedre gjennomsnitts HbA1c. Samlet oppnådde man en reduksjon i HbA1c fra 7,9 % til 7,2 %.