Satser stort på digital presentasjon av resultater fra registrene

Colourbox
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har satt i gang et større prosjekt med mål om å digitalisere presentasjonen av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene.

Servicemiljøet satser nå stort for å tilrettelegge for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som ønsker å presentere sine resultater interaktivt på www.kvalitetsregistre.no. I dag er det sju kvalitetsregistre som fremstiller resultater digitalt gjennom den interaktive resultattjenesten Resultatportalen (tidligere MRS Resultat). 

Felles løsning for alle registre

Servicemiljøet ønsker nå å satse på digital fremstilling av resultater med mål om at dette på sikt vil erstatte den statiske presentasjonen som benyttes på nettsidene i dag. Denne endringen vil skje gradvis etterhvert som kvalitetsregistrenes resultatløsninger tilrettelegges for fremstilling av interaktive rapporter. 

Resultatportalen vil være uavhengig av innregistreringsløsning og skal kunne tilpasses og brukes av alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Selve utformingen av interaktive rapporter for digital presentasjon må følge felles maler for struktur og design for Resultatportalen - men med muligheter for enkelte tilpasninger for hvert enkelt register.

Gjennom strukturelle endringer på nettsiden og utvikling av et brukervennlig og godt interaksjonsdesign ønsker man å legge til rette for at alle kvalitetsregistre - uavhengig av resultattjeneste - kan presentere sine resultater digitalt når de er klare for det. Det er allerede flere av registrene som presenterer digitale resultater gjennom Resultatportalen, og enda flere er i gang med tilretteleggingen. Målet er at mellom 20-25 registre presenterer sine resultater digitalt når det skal presenteres nye resultater i november 2018. 

Moderne og brukervennlig

Digital fremstilling av resultater vil gi muligheter for å vise resultater på en brukervennlig, moderne og tilgjengelig måte. Det jobbes samtidig med muligheten for å presentere resultater på tvers av registre - slik at man kan fremstille en samling av indikatorer og resultater per sykehus. Denne delen av prosjektet er i en tidlig fase, slik at første mål er å få flest mulig registre over i digital presentasjon før neste publisering som er i november.

Det jobbes med å få på plass et brukervennlig design på de interaktive rapportene, tilpasning av resultatsidene for å finne en struktur med nivåer tilpasset alle målgrupper. Tanken er å lage en inngang med en enkel og oversiktlig fremstilling av hver indikator/hvert resultat, hvor de som ønsker mer detaljert informasjon kan gå videre inn i en mer avansert fremstilling av hver enkelt kvalitetsindikator/resultat. 

Den digitale løsningen som har fått navnet Resultatportalen vil bidra til at resultatene fra kvalitetsregistrene er mer oppdaterte og aktuelle, slik at de på en bedre måte kan brukes i klinisk forbedringsarbeid og ledelsesstyring.

Godt i gang

Registrene som i dag benytter seg av Resultatportalen presenterer i første omgang kvalitetsindikatorer, men det vil på sikt bli mulig å også vise andre interessante elementer og resultater som er relevante.

Resultatportalen har innført metodikk for anonymisering av data før publisering. Hver gang et register endrer på en visning som går utover rene oppdateringer av tall skal et publiseringsråd ivareta anonymiteten. Videre er hvert enkelt register tungt inne i utviklingen av de interaktive rapportene i samarbeid med sine regionale servicemiljø.

Registre som i dag bruker tjenesten er:

Resultatportalen vil endre profil og utseende i løpet av dette året. Arbeidet med dette er pågående. Under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 vil arbeidet presenteres av leder for servicemiljøet i region Midt-Norge Torunn Varmdal og kommunikasjonssjef i servicemiljøet SKDE Vibeke Lund Pettersen. Resultatportalen vil også stille med en poster hvor det vil være mulig å få mer informasjon om prosjektet. 

For mer informasjon ta kontakt med resultatportalen@stolav.no