Sliter du med lav dekningsgrad og vil gjøre noe med det?

Image

Nå oppfordrer servicemiljøet nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke dekningsgraden i registeret.

For 2018 utlyses 800 000,- kr til ulike prosjekter. Maksimalt søknadsbeløp er inntil 200 000,-. 

Søknadsfrist er 01.06.18. Søknadene vil bli vurdert av ressursgruppen for økt dekningsgrad i det nasjonale servicemiljøet.

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene faktisk blir registrert – det vil si at dekningsgraden i kvalitetsregistret er tilfredsstillende. For å bidra til høy dekningsgrad er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til slike prosjekter. Servicemiljøet fordeler midlene på vegne av interregional styringsgruppe.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et dekningsgradsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Kriterier for å søke om midler

  • Utilfredsstillende dekningsgrad, det vil si mindre enn 60 % etter 3 års drift
  • Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side
  • Reell mulighet for økning av dekningsgrad som ikke er avhengig av fritak fra samtykke eller IT-løsninger

En vesentlig avgrensing i søknaden er utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger og lovendring vedr.  samtykkeinnhenting.  

Søknad

Søker lager en tiltaksplan, se mal, i samarbeid med det regionale servicemiljøet. Tiltaksplanen sendes Wenche Reed, WRE@ous-hf.no

Erfaringer og resultater fra gjennomføringen av prosjektet skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til innhold (se mal for tiltaksplan). Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift. Prosjektmidlene skal heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Eksempler på aktuelle tiltak:
  • Dekningsgradsanalyser
  • Spørreundersøkelser/questback for kartlegging av utfordringer og behov
  • Registrar-/faglige samlinger
  • Opplæring/hospiteringsordninger, kun til planlegging og gjennomføring av kliniske kvalitetsforbedringsprosjektet.

Midlene overføres registerleder ved innsending av faktura.

Kontaktpersoner

Philip Skau, Nasjonalt servicemiljø Region Nord, servicemiljoet@skde.no 

Lasse Karlsen, Nasjonalt servicemiljø Region Midt-Norge, kvalitetsregistre@helse-midt.no

Kari Anne Gulbrandsøy, Nasjonalt Servicemiljø Region Vest, kvalitetsregistre@helse-vest.no

Yusman Kamaleri, Nasjonalt servicemiljø Region Sør-Øst, Fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no

Aktuelle lenker: