Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Rapporten beskriver status per 2017 for de viktigste satsingsområdene for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, blant annet kvalitetsforbedring, pasient- og brukermedvirkning, datakvalitet og forskning. Rapporten publiseres i samtidig som presentasjonen av nye resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene 13.november. For trykket versjon ta kontakt med servicemiljøet på e-post: servicemiljoet@skde.no.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som hovedformål å bidra til at resultatene kan brukes til å forbedre behandlingen pasienten får, og til å redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Med utgangspunkt i strategi- og handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 – 2020 sier rapporten også noe om det videre arbeidet med utvikling av kvalitetsregistrene fremover.

Statusrapporten er laget på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet.