Tre registre har mistet nasjonal status

Etter anbefaling fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre har Helsedirektoratet besluttet at tre kvalitetsregistre mister sin status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Hvert år vurderes nasjonale medisinske kvalitetsregistre opp mot de krav som er stilt til faglig utvikling. Kvalitetsregistrene som ikke lengre har nasjonal status er Nasjonalt register for kols, Norsk kvalitetsregister for HIV og Norsk pacemaker og ICD-register. 

Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Dersom et register anses å ikke ha den utvikling som kreves, kan dette føre til at registeret mister nasjonal status.