Utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter

Image

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter

Servicemiljøet oppfordrer medisinske kvalitetsregistre til å søke om finansiering til gjennomføring av kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter. For 2016 utlyses 2,5 millioner kr til ulike prosjekter. Søknadsfrist 01.06.16.

En av hovedhensiktene med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til kvalitetsforbedring. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til slike prosjekter. Servicemiljøet fordeler midlene på vegne av Interregional Styringsgruppe. I 2015 ble det innvilget finansiering til to kvalitetsforbedringsprosjekter som benytter seg av kvalitetsregisterdata. 

I tillegg til økonomisk bistand vil Servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med Servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, valg av forbedringsmetodikk, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/ søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart.

Kriterier til prosjektet

Kvalitetsforbedringsprosjektet skal benytte resultater fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Erfaringer og resultater fra gjennomføringen av prosjektet skal kunne benyttes av Servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se kontrakt for finansiering).

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, kun til planlegging og gjennomføring av kliniske kvalitetsforbedringsprosjektet. Prosjektmidlene skal heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Det oppfordres til at kvalitetsforbedringsprosjektet følger Gjennombruddsmetoden eller liknende metodikk. 

Kriterier til søknad

Vedlagt mal for prosjektbeskrivelse skal benyttes for søknad. Se veileder for hjelp til utfylling.

Det kan søkes finansiering for kvalitetsforbedringsprosjektets totale kostnader eller det kan inngå som del av finansieringen.  Midlene tildeles som engangsbeløp.

Kontaktpersoner

Vårin Sandvær, Nasjonalt servicemiljø Region Nord, Varin.Sandvaer@helse-nord.no tlf: 970 99181

Mona Stedenfeldt, Nasjonalt servicemiljø Region Midt-Norge, kvalitetsregistre@helse-midt.no

Linn Jeanette Waagbø, Nasjonalt Servicemiljø Region Vest, kvalitetsregistre@helse-vest.no

Gitte Høilund-Carlsen Ruud, Nasjonalt servicemiljø Region Sør-Øst, Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Se vedlagte skjemaer:

Mal for prosjektbeskrivelse (pdf)

Kontrakt for finansiering av kvalitetsforbedringsprosjekt (pdf)

Veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse (pdf)

 

Mal for prosjektbeskrivelse. (word)

Kontrakt for finanisering av kvalitetsforbedringsprosjekt (word)

Veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse (word)