Utsatt - Kurs - Analyse av registerdata i forskning 2020

-
Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). 

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Påmelding

Påmelding for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen: påmelding

Påmelding for deg som ønsker å ta eksamen. Kurset gir 2 studiepoeng og påmeldingsfrist er 1. februar. Informasjon og påmelding

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Det er søkt om godkjenning av Den norske legeforening med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord ogInstitutt for klinisk medisin (IKM), UIT. 

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Tid og sted: Universitetet i Tromsø, auditorium 4, MH-bygget.
Tirsdag 21. april: 10.00-16.45
Onsdag 22. april: 08.15-16.30
Torsdag 23. april: 08.15-13.30

Emneleder: Eva Stensland, Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en “Directed acyclic graph” (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tverrsnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 2020 (foreløpig)

Dag

Dato

Kl

Tittel

Tirsdag

21.apr

1000-1015

Registrering, kaffe og velkommen

Tirsdag

21.apr

1015-1100

Kvalitetsregistre: Tilgang til data, hva finnes av variabler, hvilke registre, hva brukes de til.

Tirsdag

21.apr

1115-1200

Epidemiologi – en oppfriskning

Tirsdag

21.apr

1200-1215

Informasjon om eksamen

Tirsdag

21.apr

1215-1300

Lunsjpause

Tirsdag

21.apr

1300-1345

Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

Tirsdag

21.apr

1400-1445

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Tirsdag

21.apr

1500-1545

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Tirsdag

21.apr

1600-1645

Sentrale helseregistre

Onsdag

22.apr

0815-0900

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Onsdag

22.apr

0915-1000

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Onsdag

22.apr

1015-11

Datavask

Onsdag

22.apr

1100-1145

Lunsjpause

Onsdag

22.apr

1145-1230

Stratifisering og justering

Onsdag

22.apr

1245-1330

Propensity score

Onsdag

22.apr

1345-1430

Multippel testing

Onsdag

22.apr

1445-1530

Validering av registerdata

Onsdag

22.apr

1545-1630

Validering av registerdata

Torsdag

23.apr

0815-0900

Registerdata vs. RCT. Legg til RRCT

Torsdag

23.apr

0915-1000

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Torsdag

23.apr

1015-1100

Visualisering

Torsdag

23.apr

1100-1145

Lunsjpause

Torsdag

23.apr

1145-1230

Analyse av PROM-data

Torsdag

23.apr

1245-1330

Analyse av PROM-data