Validering av operasjonsårsak Revmatoid Artritt
i Nasjonalt Register for Leddproteser

Prosjekt av: Nasjonalt Register for Leddproteser

Dette datakvalitetsprosjektet har oppnådd et godt estimat av validiteten til variabelen
«operasjonsårsak RA» i NRLs skjema fra hofte-, kne-, ankel-, tåledd-, skulder-, albue-, og
håndleddsoperasjoner.

Resultatene i dette prosjektet kan fungere som et første utgangspunkt for et mer systematisk
validering av de hyppigste operasjonsårsakene. Med stor sikkerhet er NRLs nøyaktighet (98 %),
spesifisitet (99 %) og negativ prediktiv verdi (99 %) for operasjonsårsak RA. Sensitivitet (59/69/76 %)
og PPV (55 %) blir i større grad påvirket av feilkilder. Disse verdiene er også lavere. Videre
journalgjennomgang kan avgjøre identifiserte tvilstilfeller, og disse kan gjøre store utslag.

Validiteten varierer mellom operasjoner gjort i forskjellige ledd. Operasjoner gjort i mindre ledd har
høyere validitet enn operasjoner gjort i store ledd. Dette kan forekomme ved at feilkryss settes av
vane for den hyppigste operasjonsårsaken. Små ledd rammes oftere av RA, og større ledd rammes
oftere av IA.