Vil ha tettere overvåkning for ungdom med kreft

Image
For enkelte kreftformer som typisk rammer barn og unge, viser den nye årsrapporten fra Barnekreftregisteret betydelige forskjeller i overlevelse for ungdommene sammenlignet med de yngre barna.


Generelt har barn med kreft stor sannsynlighet for å overleve sykdommen sin – noe som i hovedsak også gjelder ungdom med kreft, altså pasienter mellom 15 og 17 år.

89 prosent av barn under 15 år overlever akutt lymfatisk leukemi i fem år eller mer, mens for de mellom 15 og 17 år ligger fem års relativ overlevelse på 68 prosent for perioden 2007-2016.

For bløtvevssarkomer ligger overlevelsen for barn på 83 prosent, men på 64 prosent blant ungdom.

- For noen kreftformer ser det altså ut til å være en fordel å få diagnosen tidlig i barneårene. Særlig når vi ser på enkelte rapporter fra utlandet, kan man få inntrykk av at prognosen for ungdommene er vesentlig dårligere enn for barn mellom 0 og 14 år, sier Bernward Zeller, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Han ønsker mer enhetlige retningslinjer for hvordan denne pasientgruppen skal behandles.

Han understreker at overlevelsen i Norge jevnt over er lik for både barn og unge, men at det altså er noen kreftformer som har tydelige forskjeller.

- Dette vil vi nå følge opp. Det er klart at flere av kreftsykdommene har forskjellig biologi i barne- vs. ungdomsalderen. Ofte er samme sykdom mer aggressiv når den rammer ungdommer, for eksempel ved akutt lymfatisk leukemi. Vi må likevel være sikre på at ungdom ikke faller mellom stoler, og at det ikke er selve behandlingstilbudet denne gruppen får som bidrar til dårligere overlevelse enn hos de yngre pasientene.

Kreftregisteret