Identifisere og definere kvalitetsindikatorer

Det er et behov for å operasjonalisere dimensjonene av kvalitetsbegrepet videre – vi trenger å bli enige om sider ved en tjeneste som kan si noe om i hvilken grad våre krav eller forventninger blir innfridd. Dette er oppgaver for kvalitetsindikatorer.

Helsedirektoratet har utarbeidet et «Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten, revidert sist i 2018. Dette rammeverket tar utgangspunkt i kvalitetsstrategiens seks dimensjoner og definerer måleområder for hver av dem. For eksempel er «Overlevelse» satt som måleområde for dimensjonen «Virkningsfull». Dette kan brukes som utgangspunkt for definisjon av en kvalitetsindikator. Da vil vi vanligvis også angi tidsrommet vi måler overlevelse over; for eksempel 30 dager, 1 år eller 5 år.

Måleområdene i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er retningsgivende for hva som kan måles innenfor hver kvalitetsdimensjon, se tabell under.

KvalitetsdimensjonMåleområder
VirkningsfulleOverlevelse
Morbiditet og sykelighet
Funksjon og mestring
Oppnåelse ønsket utfall
Pasientrapportert resultat
Trygge og sikrePasientsikkerhet
Riktig behandlingsnivå
Retningslinjer og behandlingsforløp
Beredskap i helsetjenesten
Involverer brukerBruker-, pasient- og pårørende erfaring, -medvirkning og opplæring
Informasjon og kommunikasjon til bruker og pårørende
Samordnet og preget av
kontinuitet
Behovsplanlegging og kartlegging
Samhandling og kommunikasjon mellom tjenester og aktører
Koordinering av tjenester og samhandlingsrutiner
Helhetlig pasientforløp
Utnytte ressurserØnsket utfall på riktig behandlingsnivå til lavest innsats og overforbruk
Overforbruk
Forebygging
Kostnadseffektiv behandling
Effektive pasientforløp og ressursplanlegging (kapasitet/ utnyttelsesgrad / optimal behandling)
Tilgjengelig og rettferdigfordeltRett tjeneste til rett tid
Personell og kompetanse
Tilgang på ressurser og utstyr
Tilgang og fordeling av tjenester
Informasjonstilgjengelighet

Referanse: Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet, 2. utgave 2018. Rapport IS-2690. Side 13.