Innmelding av opplysninger

Som oftest samles helseopplysningene i registeret inn i forbindelse med at det gis helsehjelp til pasientene, for deretter å meldes inn til kvalitetsregistrene.

Alle helseopplysninger er underlagt taushetsplikt. Den som skal melde inn opplysningene til registeret må enten ha samtykke fra den som opplysningene gjelder, lov – eller forskriftshjemmel eller dispensasjon fra taushetsplikt.

For reservasjonsbaserte kvalitetsregistre som er omfattet av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, kan innmelding av opplysninger til registeret skje uten hinder av taushetsplikt. For de samtykkebaserte kvalitetsregistrene må innmeldingen være omfattet av den registrertes samtykke. Se forskriften § 2-3.

Det er et overordnet lederansvar å sette av ressurser slik at registrering kan skje i tråd med kvalitetsregisterforskriften eller andre aktuelle forskriftsbestemmelser.

I regi av de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse pågår det arbeid knyttet til kodeverk, standardisering og harmonisering av variabler for på sikt å få på plass tekniske løsninger for automatisk innrapportering.

Det er meldeplikt til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, jf. forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-2.

Fra departementets side er meldeplikten begrunnet med at det er nødvendig for at dekningsgrad og datakvalitet skal bli god nok til at registrene kan brukes til sine formål.

Nasjonal status tildeles av Helsedirektoratet til medisinske kvalitetsregistre etter en vurdering basert på kriterier nedfelt i veilederen «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre».

Du kan lese mer om meldeplikten til kvalitetsregistre med nasjonal status i kapittel 15 i høringsnotatet til kvalitetsregisterforskriften.

Kvalitetsregistrene inneholder informasjon om utredning, behandling, oppfølgning, pasientrapporterte data, sosioøkonomiske og demografiske opplysninger mv.

Opplysninger i registret må være nødvendig og relevante for at registeret skal oppnå sitt formål om å kvalitetsforbedre helse- og omsorgstjenestene. Dette kan være opplysninger om resultater og kvalitet, sosioøkonomiske og demografiske opplysninger og pasientrapporterte data.

For registre som er hjemlet i forskrift om medisinske kvalitetsregistre er det regulert i forskriften § 2-1 hvilke opplysningstyper registeret kan inneholde når det er nødvendig for kvalitetsregisterets formål.

Opplysninger som registeret kan motta etter § 2-1, kan også overføres ved sammenstilling med opplysninger i helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 til 11, med opplysninger i Folkeregisteret og med sosioøkonomiske opplysninger i andre offentlige registre, jf. forskriften § 4-2 andre ledd.

Med sammenstilling menes at opplysninger i et register kobles mot andre opplysninger for å tilføre nye opplysninger til registeret, kvalitetskontrollere eksisterende opplysninger eller legge til rette for tilgjengeliggjøring av et datasett med opplysninger fra flere registre til konkrete formål. Hvis opplysningene ikke allerede er i kvalitetsregisteret, vil overføringen tilføre nye opplysninger til registeret.

Det er en forutsetning at data er sammenlignbare når registeret gjør vurderinger av helsetjenestene og publiserer statistikk og analyser. Det er derfor nødvendig å sikre at variabler anvendes ensartet av alle innrapporterende virksomheter slik at det ikke r rom for lokale tolkninger.

Dataansvarlig for kvalitetsregisteret skal legge til rette for bruk av standardiserte variabler, slik at sammenstilling med opplysninger fra andre registre er mulig. I følge forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 2-2 skal dette gjøres ved å

  1. bruke Folkeregisterets standarder ved registrering av relevante opplysninger
  2. benytte andre standardiserte variabler hvor det er relevant.

Dataansvarlig skal også ta i bruk nasjonale fellesløsninger for utsendelse av informasjon, reservasjon og innsyn der dette finnes og er relevant.