Interregional arbeidsgruppe - oppgaver og ansvar

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre skal være et nasjonalt koordinerende organ for det interregionale samarbeidet om medisinske kvalitetsregistre. Gruppen skal både ha et operativt ansvar og ansvar for utviklings- og utredningsoppgaver.

I nye styringsmodell som trådte i kraft fra 2020 har det interregionale fagdirektørmøtet overtatt styringsgruppeansvaret for kvalitetsregisterfeltet og behandler saker for beslutning av de regionale helseforetakene. 

Oppgaver til Interregional ledergruppe for medisinske kvalitetsregistre

 • Følge opp strategi- og handlingsplan vedtatt av overordnet nivå
 • Sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til medisinske kvalitetsregistre
 • Beslutte årlig stadieinndeling for nasjonale medisinale kvalitetsregistre etter anbefaling fra ekspertgruppen
 • Koordinere samhandling med sentrale helsemyndigheter 
 • Anbefale til overordnet nivå etablering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre etter forutgående råd fra ekspertgruppen
 • Utforme og følge opp felles krav og standarder for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 • Legge til rette for god utnyttelse av data fra kvalitetsregistrene
 • Årlig foreslå fordeling av infrastrukturmidlene fra HOD
 • Følge opp dekningsgradstjenesten i Helsedirektoratet
 • Følge opp undergrupper/ satsninger i servicemiljøet
 • Sørge for forankring mot relevante kvalitetsavdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Følge opp igangsatte prosesser for å etablere nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
   

Møteinnkallinger og referat

2020

2. september

26. mars

29. januar

2017

14. desember
14.september
08.juni
06.mars